គុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញសៀវភៅពីគេហទំព័រ “Buy Khmer Book”

  1. បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទិញសៀវភៅ/ឯកសារពី “Buy Khmer Book” ក្រុមការងារនឹងផ្ញើឯកសារទាំងនេះទៅកាន់ Email របស់លោកអ្នកដែលអាច Download បានឬលោកអ្នកអាចចូលទៅ Download ដោយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្ញុំ បើលោកអ្នកមិនយល់ពីរបៀប Download សូមចុចតាម Link នេះ?https://buykhmerbook.com/my-documents/ ដើម្បីអានបន្ថែម។
  2. បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទិញឯកសារណាមួយពីគេហទំព័រ “Buy Khmer Book” លោកអ្នកនឹងក្លាយជាសមាជិកនៃ “Buy Khmer Book” ហើយក្រុមការងារនៃ“Buy Khmer Book” នឹងផ្ញើ Password ដើម្បី Login អាចសួរសំនួរចំពោះឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញហើយអានមិនយល់ត្រង់ចំនុចណាមួយនៃសៀវភៅ/ឯកសារដែលបានទិញ។ សមាជិកអាចសួរសំនួរតាម Link នេះ?https://buykhmerbook.com/my-account/​​​ (សូមមើល Video ខាងក្រោមបន្ថែម)។
  3. លោកអ្នកអាចសួរសំនួរចំពោះឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញ សូមអានថែមចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការសួរនិងឆ្លើយសំណួរតាមរយៈ Link នេះ?https://buykhmerbook.com/support-condition/  តែក្នុងករណីលោកអ្នកមិនយល់ពីរបៀបសួរសំណួរអាចអានតាមរយៈ Link នេះ?https://buykhmerbook.com/my-documents/ បន្ថែម ។
  4. ជាពិសេសក្រុមអ្នកនិពន្ធនឹងសរសេរជាមួយពាក្យពន្យល់សាមញ្ញ ខ្លីចំអត្ថន័យទៅតាមប្រធានបទនីមួយៗ សម្រាប់អ្នកអាន អ្នកសិក្សា អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនឬរដ្ឋ ។
  5. ឯកសារសរសេរសម្រាប់អ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាងាយយល់បំផុតពីព្រោះឯកសារភាគច្រើនត្រូវបានសរសេរ​នៅបរិបទ ក្រៅប្រទេស (ឯកសារបរទេស) ខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើអោយអ្នកអានពិបាកយល់។
  6. ឯកសាររពីគេហទំព័រទិញសៀវភៅខ្មែរ “Buy Khmer Book” គឺសរសេរចងក្រង​ដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធការងារច្រើនជាង ១០ ឆ្នាំ  ឬ អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ACCA (CPA) បណ្ឌិត អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ ភ្នាក់ងារពន្ធដារ ឬ សញ្ញាបត្រពន្ធដារកម្ពុជា ទៅតាមប្រធានបទនីមួយៗដែលបានសរសេរ។
  7. ជាធម្មតាឯកសារ/សៀវភៅពី “Buy Khmer Book” នឹងមានការ Update ជាប្រចាំ ចំពោះឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញហើយ​ លោកអ្នកនឹងទទួលបានឯកសារឬសៀវភៅ Update ចុងក្រោយបំផុតដោយអាចទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ(Discount) រហូតដល់ ១០០%។​

ចំណាំ៖

“Buy Khmer Book” សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬថែម គុណសម្បត្តិ អត្ថប្រយោជន៍ ឬ លក្ខខណ្ឌ ណាមួយខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ តែលោកអ្នកអាចមើលការផ្លាស់ប្តូរឬថែមថ្មីៗតាមរយៈ Link នេះ​ ?https://buykhmerbook.com/benefits-from-buy-khmer-book/ បើមាន ។


ស្វែងរកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានរាប់ពាន់ក្បាលតាមរយៈ​ “Search”ខាងក្រោម៖


បើលោកអ្នកមិនយល់ពីរបៀបសួរសំនួរខាងលើ លោកអ្នកអាចមើល Video ពន្យល់ខាងក្រោមថែម៖