ឯកសារនិងសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax Book / Document) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing 1–32 of 82 results

Showing 1–32 of 82 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • Stamp Tax
 • Cambodia Monthly Taxes for small taxpayer
 • Cambodia Yearly Tax for small taxpayer
 • Cambodia tax depreciation for small taxpayer
 • Cambodia VAT Calculation for small taxpayer
 • Sample Tax Declaration File for Import and Export Company
 • Sample​ Tax Declaration File for Merchandising Company
 • Sample Tax Declaration File for Service Company
 • Sample​ Tax Declaration File for Restaurant Company
 • Sample Cambodia Tax Declaration File for Hotel
 • Sample​ Monthly Tax Declaration File for small taxpayer
 • Prepayment of Profit Tax/Income Tax
 • Withholding Tax
 • Patent Tax
 • Cambodia Registration Tax
 • Tax on Property Rental
 • Unused Land Tax
 • Tax on Income/Profit
 • Cambodia Tax on Salary
 • Tax on Means of Transportation
 • Cambodia Property Tax
 • Tax on Fringe Benefit
 • Minimum Tax
 • Lesson, Question, Answer for Accommodation Tax
 • Register company at General Department of Taxation
 • Public Lighting Tax
 • Specific Tax on Certain Merchandises and Services
 • Value Added Tax / VAT
 • Documents for submitting to tax officer for first time tax declaration
 • and More Cambodia Tax Book

ឯកសារនិងសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជាសម្រាប់ពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំ (Monthly and Yearly Cambodia Tax)

Buy Khmer Book (ទិញសៀវភៅ) មានលក់ឯកសារឬសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax)ជាប្រភេទរួមមានពន្ធប្រចាំខែ ពន្ធប្រចាំឆ្នាំនិងប្រភេទពន្ធអាករជាច្រើនទៀត ដូចខាងក្រោមសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះនិងអ្នកមិនទាន់យល់ច្បាស់។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញឯកសារឬសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax) ទាំងនេះសូមចុចតាម Link នេះ ? https://buykhmerbook.com/product-category/e-book-file-cambodia-tax/

រិតតែពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទិញឯកសារណាមួយពី “Buy Khmer Book” លោកនឹងក្លាយជាសមាជិកហើយអាចសួរជាសំណួរត្រង់ចំនុចណាដែលមើលមិនយល់តាមរយៈ Link នេះ? https://buykhmerbook.com/member-discussion/

ឯកសារឬសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax)គឺសរសេរចងក្រងដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធការងារជាច្រើនឆ្នាំ ឬ អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក ACCA (CPA) ភ្នាក់ងារពន្ធដារ អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ និង សញ្ញាបត្រពន្ធដារកម្ពុជាជាដើម។

ឯកសារឬសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax)ដែលស្រមតាម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ រួមមាន៖

 • ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស (Cambodia Tax on Salary )
 • ពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម (Tax on Fringe Benefit)
 • អាករបំភ្លឺសាធារណៈ (Public Lighting Tax)
 • អាករពិសេសលើទំនិញនិងសេវាមួយចំនួន (Specific Tax on Certain Merchandises and Services)
 • អាករលើការស្នាក់នៅ ( Accommodation Tax)
 • អាករលើតម្លៃបន្ថែម ( Value Added Tax / VAT)
 • ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណេញ(Prepayment of Profit Tax/Income Tax)
 • ពន្ធកាត់ទុក (Withholding Tax)
 • ពន្ធប៉ាតង់ (Patent Tax)
 • ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណេញ (Tax on Income/Profit)
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (Cambodia Property Tax)
 • ពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះ និង ដី (Tax on Property Rental )
 • ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ (Unused Land Tax)
 • ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ (Tax on Means of Transportation)
 • ពន្ធអប្បបរមា (Minimum Tax)
 • ពន្ធតែមប្រិ៍ (Stamp Tax)
 • ពន្ធប្រថាប់ត្រា (Cambodia Registration Tax)
 • ការកត់ត្រាគណនេយ្យសំរាប់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណេញ (Accounting Record for Prepayment of Profit Tax/Income Tax)
 • ការកត់ត្រាគណនេយ្យសំរាប់ពន្ធកាត់ទុក

ឯកសារនិងសៀវភៅពន្ធដារកម្ពុជា (Cambodia Tax Book / Document)ខាងលើអាចទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • មេរៀនពន្ធ
 • ពន្ធគយ
 • ពន្ធជាអ្វី
 • និយមន័យពន្ធគយ
 • តម្លៃគិតពន្ធគយ
 • សៀវភៅពន្ធគយ
 • ពន្ធនាំចេញនាំចូល
 • ពន្ធគយជាអ្វី
 • ប្រវត្តិពន្ធដារ
 • សៀវភៅពន្ធដារ
 • សាលាជាតិពន្ធដារ
 • ប្រព័ន្ធ ពន្ធដារ
 • អត្រាប្តូរប្រាក់ពន្ធដារ 2021
 • ច្បាប់ពន្ធដារ
 • ពន្ធដារ pdf
 • មេរៀនពន្ធដារ
 • cambodia tax booklet 2021
 • type of tax in cambodia
 • cambodia tax calculator
 • cambodia tax law 2021
 • tax on salary in cambodia 2021
 • tax department
 • withholding tax cambodia​ gdt