លក្ខខណ្ឌដើម្បីដាក់លក់សៀវភៅឬឯកសារលើ Buy Khmer Book


បងប្អូនអាចដាក់លក់សៀវភៅឬឯកសារស្ទើតែគ្រប់ប្រភេទអោយតែឯកសារទាំងនោះ៖

 1. ជាកម្មសិទ្ធរបស់លោកអ្នកដែលមិនបានចម្លងពីអ្នកដ៏ទៃ និង
 2. ឯកសារទាំងនោះត្រូវតែស្របច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗ។

ចង់អានពីរបៀបដាក់លក់សៀវភៅ​ ? ចុច ? “អាន”

ចំនុចពិសេស

 1. បើឯកសារណាមួយដែលបងប្អូនបានដាក់លក់មុនគេហើយ ដូច្នេះអ្នកដ៏ទៃមិនមានសិទ្ធិទដាក់លក់បានទេចំពោះឯកសារដែលមានចំណងជើងដូចគ្នាឬចំណងជើងស្រដៀងគ្នាខ្លាំង
 2.  តែបើក្នុងរយៈពេល​ មួយឆ្នាំ ឯកសារឬសៀវភៅណាមួយរបស់លោកអ្នកលក់មិនចេញសូម្បីតែមួយក្បាល ហើយបើមានអ្នកផ្សេងដាក់លក់នោះឯកសារលោកអ្នកត្រូវដកចេញវិញ។

សៀវភៅឬឯកសារខាងក្រោមនេះបងប្អូនមិនអាចដាក់លក់បានទេ៖

 1. ឯកសារ Accounting
 2. ឯកសារ Cambodia Tax
 3. ឯកសារ Financial Management
 4. ឯកសារ Auditing
 5. ឯកសារ QuickBooks
 6. ឯកសារ Management ( ផ្នែកខ្លះអាចដាក់លក់បាន)
 7. ឯកសារ Marketing ( ផ្នែកខ្លះអាចដាក់លក់បាន)
 8. ឯកសារផ្សេងទៀតដែលគេបានដាក់លក់មុនលោកអ្នក តែអនុវត្តចំពោះតែឯកសារដែលមានចំណងជើងដូចគ្នាឬចំណងជើងស្រដៀងគ្នាខ្លាំង។

ការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនិងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ៖

 1. រាល់ចំណូលដែលបានពីការលក់ឯកសារឬសៀវភៅលោកអ្នកត្រូវចែកដល់ Buy Khmer Book តាមរយៈការការចរចា
 2. Buy Khmer Book សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនូវលក្ខខណ្ឌខាងលើបើមានការចាំបាច់ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតាមដានជាប្រចាំ។

ទំនាក់ទំនង

 1. Tel: 093 646 646
 2. Email: BuyKhmerBook@gmail.com