ឯកសារនិងសៀវភៅការគ្រប់គ្រង ( Management Book / Document) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing 1–32 of 84 results

Showing 1–32 of 84 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • How to Manage Change
 • stock management
 • How to Reduce Duplicate Processes
 • How to survive small business
 • How to Manage Staffs
 • How to Make Good Planning
 • More Management and document

Management (or managing) is the administration of an organization, whether it is a business, a not-for-profit organization, or government body.

Management includes the activities of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employees (or of volunteers) to accomplish its objectives through the application of available resources, such as financial, natural, technological, and human resources. The term “management” may also refer to those people who manage an organization—managers.

Some people study management at colleges or universities; major degrees in management include the Bachelor of Commerce (B.Com.) Bachelor of Business Administration (BBA.) Master of Business Administration (MBA.) Master in Management (MScM or MIM) and, for the public sector, the Master of Public Administration (MPA) degree. Individuals who aim to become management specialists or experts, management researchers, or professors may complete the Doctor of Management (DM), the Doctor of Business Administration (DBA), or the PhD in Business Administration or Management. There has recently been a movement for evidence-based management.

Larger organizations generally have three hierarchical levels of managers, in a pyramid structure:

 • Senior managers, such as members of a board of directors and a chief executive officer (CEO) or a president of an organization. They set the strategic goals of the organization and make decisions on how the overall organization will operate. Senior managers are generally executive-level professionals, and provide direction to middle management, who directly or indirectly report to them.
 • Middle managers: examples of these would include branch managers, regional managers, department managers, and section managers, who provide direction to front-line managers. Middle managers communicate the strategic goals of senior management to the front-line managers.
 • Lower managers, such as supervisors and front-line team leaders, oversee the work of regular employees (or volunteers, in some voluntary organizations) and provide direction on their work.

In smaller organizations, a manager may have a much wider scope and may perform several roles or even all of the roles commonly observed in a large organization.

Social scientists study management as an academic discipline, investigating areas such as social organization, organizational adaptation, and organizational leadership.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Management


Management ខាងលើទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • what is management pdf
 • types of management
 • what is management work
 • management functions
 • principles of management
 • what is management in business
 • importance of management
 • what is management with example
 • អ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រង
 • និយមន័យ ការគ្រប់គ្រង
 • ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបែបថ្មី
 • មុខងារនៃការគ្រប់គ្រង
 • ការគ្រប់គ្រង pdf
 • ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

ការគ្រប់គ្រង (ឬការគ្រប់គ្រង) គឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពទោះបីវាជាអាជីវកម្មអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ។ ការគ្រប់គ្រងអាចរួមបញ្ចូលសកម្មភាពនៃការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គភាពនិងសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និយោជិករបស់ខ្លួន (ឬ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត) ដើម្បីសំរេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានដូចជាធនធានធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានមនុស្ស។ ពាក្យថា“ ការគ្រប់គ្រង” ក៏អាចសំដៅទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអង្គភាពមួយផងដែរ។ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងរួមមានបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម (B.Com ។ )

បរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម (បរិញ្ញាបត្រ) អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលអាជីវកម្ម (អនុបណ្ឌិត) អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង (MScM ឬ MIM) និងសម្រាប់វិស័យសាធារណៈអនុបណ្ឌិតសាធារណៈ ផ្នែករដ្ឋបាល (MPA) ។ បុគ្គលដែលមានបំណងក្លាយជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងឬអ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវឬសាស្រ្តាចារ្យអាចបញ្ចប់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រង (ឌីអេម) បណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មឬបណ្ឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឬគ្រប់គ្រង។ ថ្មីៗនេះមានចលនាមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្អែកលើភស្តុតាង។ អង្គការដឹកជញ្ចូនជាទូទៅមានកំរិតអ្នកគ្រប់គ្រងបីជាន់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសាជីជ្រុង៖ អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (នាយកប្រតិបត្តិ) ឬប្រធាន អង្គការមួយ។

ពួកគេកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការហើយធ្វើការសំរេចចិត្តថាតើអង្គការទាំងមូលនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។ អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាទូទៅជាអ្នកជំនាញកម្រិតប្រតិបត្តិហើយផ្តល់ទិសដៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងកណ្តាលដែលរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដល់ពួកគេ។ អ្នកចាត់ការទូទៅ៖ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះរួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាប្រធានតំបន់នាយកនាយកដ្ឋាននិងប្រធានផ្នែកដែលផ្តល់ទិសដៅទៅមុខ -line អ្នកគ្រប់គ្រង។ អ្នកគ្រប់គ្រងកណ្តាលទាក់ទងគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងជួរមុខ។ អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានមុខងារទាបដូចជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជួរមុខមើលការងាររបស់បុគ្គលិកទៀងទាត់ (ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងអង្គការស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួន) និងផ្តល់ទិសដៅលើការងាររបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងអង្គការតូចៗអ្នកគ្រប់គ្រងអាចមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយអាចបំពេញតួនាទីជាច្រើនឬតួនាទីទាំងអស់ដែលត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងអង្គការធំមួយ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាការគ្រប់គ្រងដូចជាវិន័យសិក្សាផ្នែកស៊ើបអង្កេតដូចជាអង្គការសង្គមការសម្របខ្លួនរបស់អង្គភាព។ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ។