របៀបសួរសំនួរ និង Download ឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញ (How to Ask Questions and Download Your Purchased Documents)


I.ចុច ​Menu “​គណនីខ្ញុំ “បំពេញ ” Email និង Password” បន្ទាប់មកចុច ” Log in”ដូចរូបខាងក្រោម៖

II.បន្ទាប់ពី Log in ហើយចុចពាក្យ ” Purchased Books /ឯកសារដែលបានទិញ” ដូចរូបខាងក្រោម៖

III.ជ្រើសរើស ” Books /ឯកសារដែលបានទិញ” ណាមួយដែលអ្នកបានទិញដើម្បី “សួរជាសំនួរ ” និងអាច ” Download” ដូចរូបខាងក្រោម៖

IV.បន្ទាប់ពីចុច” Books /ឯកសារ”ដែលបានទិញខាងលើ​ លោកអ្នកអាចសួរជាសំនួរត្រង់ចំនុចដែលមើលមិនយល់ ដូចរូបខាងក្រោម៖

ចំណាំ៖

បើលោកអ្នកមានបញ្ហាទាក់ទង 093 646 646 / info@buykhmerbook.com / buykhmerbook@gmail.com