សៀវភៅបង្រៀននិង Demo កម្មវិធី Peachtree ( Peachtree Book) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing all 31 results

Showing all 31 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • How to authorize for Account Payable Accountant from Peachtree
 • How to authorize for Account Receivable Accountant from Peachtree
 • How to Backup Company file from Peachtree
 • How to restore company file from Peachtree
 • Peachtree 2010​ (Full Crack)
 • How to record expense using Peachtree
 • How to record income using Peachtree
 • How to record stock/inventory using Peachtree
 • More book and demo for Peachtree Software

Peachtree ខាងលើទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • peachtree download
 • peachtree accounting in amharic pdf
 • peachtree accounting pdf
 • peachtree accounting tutorial
 • peachtree online
 • peachtree course
 • peachtree software inc
 • peachtree accounting software 2010 free download

សូហ្វ៊ែរសូហ្វ៊ែរភីសថិរភីសថិរស៊ីធីត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យនិងរីកលូតលាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាននិយោជិករហូតដល់ទៅ ៥០ នាក់ដែលត្រូវការដំណោះស្រាយផ្នែកគណនេយ្យគណនេយ្យលំដាប់កំពូលដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលស្មុគស្មាញ។ ដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់

ឧបករណ៍ដែលមានមុខងាររឹងមាំធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកត្រូវការជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានអាជីវកម្មច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណាលគ្នាប៉ុន្តែក៏ចង់បញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់ការវិភាគទូទៅផងដែរ។ Sage 50 Peachtree កម្មវិធីគណនេយ្យពិសេស ២០២១ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បាន ៥ នាក់។