ក្នុងចំណោម ៥០ សំណួរ ដែលគេនិយមសួរពេលសម្ភាសន៍ការងារទាក់ទងនឹង ផ្នែកគណនេយ្យ/ពន្ធ/ហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting / Tax/ Finance) ទាំងបេក្ខជននិងអ្នកសម្ភាសន៍ត្រូវតែដឹង(Candidate and Interviewer Must Know 50 Questions for Accounting / Tax/ Finance Job Interview)

$5