ការវាយតម្លៃគម្រោងវិនិយោគឬអាជីវកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ Adjusted Present Value /APV ((Business or Investment Project Evaluation​​ Using APV Method)

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

តម្លៃបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានកែតម្រូវគឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្នសុទ្ធ (NPV) នៃគម្រោងឬក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយសមធម៌បូកនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (PV) នៃអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញប្បទានណាមួយដែលជាផលប៉ះពាល់បន្ថែមនៃបំណុល។ ដោយគិតគូរពីអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញប្បទាន APV រួមបញ្ចូលខែលពន្ធដូចជាការផ្តល់ដោយការប្រាក់ដែលអាចដកបាន។ ផលប៉ះពាល់នៃបំណុលរួមបញ្ចូលអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលការប្រាក់លើបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវកាត់ពន្ធ។ អត្ថប្រយោជន៍នេះត្រូវបានគណនាជាអត្រាចំណាយការប្រាក់អត្រាពន្ធហើយវាអនុវត្តចំពោះការប្រាក់និងពន្ធតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃខែលពន្ធការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដូចជាៈ (អត្រាពន្ធ * បន្ទុកបំណុល * អត្រាការប្រាក់) / អត្រាការប្រាក់។ អត្រាបច្ចុប្បន្នដែលបានកែសំរួលជួយបង្ហាញដល់វិនិយោគិននូវអត្ថប្រយោជន៍នៃខែលពន្ធដែលបណ្តាលមកពីការកាត់បន្ថយពន្ធមួយឬច្រើន។ ការបង់ប្រាក់កម្ចីឬប្រាក់កម្ចីឧបត្ថម្ភធនក្នុងអត្រាទាបជាងទីផ្សារ។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអេភីវីត្រូវបានគេពេញចិត្ត។ ជាពិសេសស្ថានភាពទិញចូលដែលមានឥទ្ធិពលគឺជាស្ថានភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការប្រើវិធីសាស្រ្តតម្លៃបច្ចុប្បន្នដែលបានកែសំរួល។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…