របៀបបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មតាមវិធីសាស្រ្ត Boston Consulting Group Portfolio Matrix​ ( Choosing Possible Strategy Using Boston Consulting Group Portfolio Matrix​ )

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

ម៉ាទ្រីសផលប័ត្រផលិតផលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបូស្តុនប្រឹក្សា (BCG ម៉ាទ្រីស) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងដើម្បីជួយអាជីវកម្មពិចារណាលើឱកាសរីកចម្រើនដោយពិនិត្យមើលផលប័ត្រផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីសំរេចថាត្រូវវិនិយោគនៅកន្លែងណាបញ្ឈប់រឺអភិវឌ្ឍផលិតផល។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាម៉ាទ្រីសរីកចម្រើន / ចែករំលែក។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…