ការការពារហានិភ័យនៃអត្រាការប្រាក់ដោយការប្រើ Interest Rate options (Hedging Interest Rate Risk Using Interest Rate options)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ជម្រើសអត្រាការប្រាក់គឺជាដេរីវេហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់។ វិនិយោគិនអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានលើទិសដៅអត្រាការប្រាក់ជាមួយនឹងជម្រើសអត្រាការប្រាក់។ វាគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជម្រើសសមធម៌និងអាចជាការដាក់ឬហៅ។ ជម្រើសអត្រាការប្រាក់គឺជាកិច្ចសន្យាជម្រើសលើអត្រានៃមូលបត្របំណុលដូចជាមូលធនប័ត្រអាមេរិក។ ជាមួយនឹងជម្រើសសមធម៌ជម្រើសអត្រាការប្រាក់មានបុព្វលាភរ៉ាប់រងជាប់នឹងវាឬថ្លៃដើមដើម្បីចុះកិច្ចសន្យា។ ជម្រើសនៃការហៅទូរស័ព្ទផ្តល់ឱ្យម្ចាស់នូវសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់។ វិនិយោគិនដែលមានជំរើសនៃការហៅនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រសិនបើនៅពេលផុតកំណត់នៃជម្រើសអត្រាការប្រាក់បានកើនឡើងហើយកំពុងជួញដូរក្នុងអត្រាមួយដែលខ្ពស់ជាងតម្លៃកូដកម្មហើយខ្ពស់ល្មមអាចទូទាត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលបានបង់ដើម្បីចូលកិច្ចសន្យា។ ការដាក់អត្រាការប្រាក់ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកកាន់សិទ្ធិប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់។ ប្រសិនបើអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះទាបជាងតម្លៃកូដកម្មនិងទាបល្មមដើម្បីចំណាយលើបុព្វលាភដែលបានបង់នោះជម្រើសគឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬជាប្រាក់។

You may also like…