ការប្រើប្រាស់ Marketing Mix ដើម្បីអាចយកផលិតផលចូលទៅកាន់ទីផ្សារ (Using Marketing Mix to Promote Product in the Market )

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ទីផ្សារសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលក្រុមហ៊ុនអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ការទិញឬលក់ផលិតផលសេវាកម្មឬល្អ។ [១] នៅឆ្នាំ ២០១៧ កាសែតញូវយ៉កថែមស៍បានពិពណ៌នាថាវាជាសិល្បៈនៃការនិទានរឿងដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សបាត់បង់កាបូបលុយ។វាគឺជាផ្នែកមួយនៃសមាសធាតុចម្បងនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។ [3] អ្នកទីផ្សារអាចដឹកនាំផលិតផលរបស់ពួកគេទៅកាន់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត (ទីផ្សារ B2B) ឬដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន (ទីផ្សារ B2C) ។ [៤] ដោយមិនគិតពីអ្នកណាដែលត្រូវបានគេលក់ឱ្យទីផ្សារកត្តាជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តរួមទាំងទស្សនវិស័យដែលអ្នកទីផ្សារនឹងប្រើ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទិសដៅទីផ្សារពួកគេកំណត់វិធីដែលអ្នកទីផ្សារនឹងចូលទៅជិតដំណាក់កាលធ្វើផែនការទីផ្សារ។ការលាយទីផ្សារដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃផលិតផលនិងវិធីដែលវានឹងត្រូវលក់ [៦] [៧] ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយបរិស្ថានជុំវិញផលិតផល [៨] លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ [៩] [១០ ] និងលក្ខណៈនៃទីផ្សារគោលដៅរបស់ផលិតផល។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…