របៀបរៀបចំគំរោងព្យាករណ៏ផែនការថវិកាមេនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ចំពោះភោជនីយដ្ឋាន(How to Prepare/​ Forecast Master Budget of Financial Statements for Restaurant)

$8

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកំណត់ត្រាផ្លូវការនៃសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងរបស់អាជីវកម្មមនុស្សម្នាក់ឬអង្គភាពផ្សេងទៀត។ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងទម្រង់ដែលងាយយល់។ ជាធម្មតាឯកសារទាំងនោះរួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋានចំនួន ៤ អមដោយការពិភាក្សានិងការវិភាគអំពីការគ្រប់គ្រង។ គោលបំណងនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុការអនុវត្តនិងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជួរធំទូលាយ អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ [២] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគួរតែអាចយល់បានពាក់ព័ន្ធអាចទុកចិត្តបាននិងអាចប្រៀបធៀបបាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរាយការណ៍, បំណុល, សមធម៌, ប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជំហរហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការ។របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានគោលបំណងអាចយល់បានដោយអ្នកអានដែលមាន“ ចំណេះដឹងសមហេតុផលអំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងគណនេយ្យនិងគណនេយ្យហើយមានឆន្ទៈសិក្សាព័ត៌មានដោយយកចិត្តទុកដាក់។ [២] របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…