ការជ្រើសរើសគំរូដោយយកឯកតារូបិយវត្ថុជាមូលដ្ឋាន(Sample Selection Using Monetary Unit Sampling)

$5

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

លុយគឺជាវត្ថុឬកំណត់ត្រាដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដែលជាទូទៅត្រូវបានទទួលយកជាការទូទាត់ទំនិញនិងសេវាកម្មនិងការសងបំណុលដូចជាពន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់មួយឬបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ មុខងារសំខាន់ៗនៃប្រាក់ត្រូវបានបែងចែកជាៈមធ្យោបាយផ្លាស់ប្តូរខ្នាតមធ្យមគណនីគណនីរក្សាទុកតម្លៃហើយពេលខ្លះជាស្តង់ដារនៃការទូទាត់ពនរ។  ធាតុឬកំណត់ត្រាដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដែលបំពេញមុខងារទាំងនេះអាចចាត់ទុកថាជាប្រាក់។ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលុយគឺជាបាតុភូតទីផ្សារលេចធ្លោមួយដែលបានបង្កើតប្រាក់ទំនិញប៉ុន្តែស្ទើរតែប្រព័ន្ធប្រាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងអស់គឺផ្អែកលើប្រាក់ fiat ។ ប្រាក់ Fiat ដូចជាមូលប្បទានប័ត្ររឺកំណត់សំគាល់ណាមួយនៃបំណុលគឺមិនមានតម្លៃប្រើប្រាស់ជាទំនិញជាក់ស្តែងទេ។ នោះគឺវាត្រូវតែត្រូវបានទទួលយកជាទម្រង់នៃការទូទាត់មួយនៅក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសសម្រាប់ “បំណុលទាំងអស់សាធារណៈនិងឯកជន” ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…