ការកណត់ថ្លៃលក់ដើម្បីធ្វើឱ្យចំណេញអតិបរមានិងផ្អែកតាមតម្រូវការ​ (Pricing Product Based on Profit Maximization and Demand )

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនប្រាក់ចំណេញជាដំណើរការក្នុងរយៈពេលខ្លីឬយូរអង្វែងដែលក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់តម្លៃបញ្ចូលនិងទិន្នផលដែលនាំឱ្យមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត។ សេដ្ឋកិច្ច neoclassical, បច្ចុប្បន្នវិធីសាស្រ្តនៃការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូ, ម៉ូដែលជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនជាប្រាក់ចំណេញអតិបរមា។មានទស្សនវិស័យជាច្រើនដែលមនុស្សម្នាក់អាចប្រកាន់យកបញ្ហានេះ។ ទីមួយចាប់តាំងពីប្រាក់ចំណេញស្មើនឹងចំណូលដកចំណាយអ្នកអាចរៀបចំផែនការអថេរនីមួយៗនៃចំណូលនិងតម្លៃដែលជាមុខងារនៃកម្រិតនៃលទ្ធផលនិងរកកម្រិតលទ្ធផលដែលបង្កើនភាពខុសគ្នាអតិបរមា (ឬនេះអាចត្រូវបានធ្វើជាមួយតារាងតម្លៃជំនួសឱ្យ ក្រាហ្វ) ។ ទីពីរប្រសិនបើទម្រង់មុខងារជាក់លាក់ត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយទាក់ទងនឹងលទ្ធផលអ្នកអាចប្រើការគណនាដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតទាក់ទងនឹងកម្រិតលទ្ធផល។ ទីបីចាប់តាំងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបញ្ជាទិញដំបូងសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់បន្សំនិងថ្លៃដើមប្រសិនបើប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ (គិតជាភាគរយ) និងមុខងាររឹមតម្លៃ ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលគឺអាចរកបានដោយផ្ទាល់។

 

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…