គុណភាពនៃព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាល្អ (Quality of good information)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

នៅក្នុងអាជីវកម្មវិស្វកម្មនិងផលិតកម្មគុណភាពមានការបកស្រាយជាក់ស្តែងថាមិនមែនជាអន់ជាងឬឧត្តមភាពនៃអ្វីមួយ។ វាត្រូវបានកំណត់ផងដែរថាសមស្របសម្រាប់គោលបំណង (ភាពរឹងមាំសម្រាប់គោលបំណង) ខណៈពេលដែលការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ គុណភាពគឺជាគុណលក្ខណៈដែលអាចយល់បាននិងមានលក្ខណៈខ្លះហើយអាចត្រូវបានយល់ខុសគ្នាដោយមនុស្សផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនអាចផ្តោតលើគុណភាពនៃផលិតផល / សេវាកម្មឬវិធីប្រៀបធៀបទៅនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ។ អ្នកផលិតអាចវាស់ស្ទង់គុណភាពអនុលោមភាពឬកំរិតដែលផលិតផល / សេវាកម្មត្រូវបានផលិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ បុគ្គលិកគាំទ្រអាចវាស់វែងកំរិតដែលផលិតផលអាចជឿទុកចិត្តបានរក្សាបានឬមាននិរន្តរភាព។ មានគុណភាពជាច្រើននៅក្នុងបរិបទអាជីវកម្មទោះបីជាគោលគំនិតគឺជាអាជីវកម្មដែលផលិតអ្វីមួយទោះបីវាល្អឬសេវាកម្មជាក់លាក់ក៏ដោយ។ ។ ទំនិញនិង / ឬសេវាកម្មទាំងនេះនិងរបៀបផលិតវាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនីតិវិធីឧបករណ៍ឧបករណ៍បុគ្គលិកនិងការវិនិយោគជាច្រើនប្រភេទដែលទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រដែលមានគុណភាព។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃគុណភាពនិងវិធីដែលសាយភាយពាសពេញអាជីវកម្មត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាព។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions