គំរូលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែជាក់ស្តែងសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចជាប្រភេទ ទិញ លក់ទំនិញ(Sample​ Monthly Tax Declaration File for Merchandising Small Taxpayer)

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ពន្ធគឺជាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុជាកាតព្វកិច្ចឬប្រភេទនៃការយកពន្ធមួយចំនួនដែលបានដាក់លើអ្នកជាប់ពន្ធ (នីតិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល) ដោយអង្គការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចំណាយសាធារណៈផ្សេងៗ។ ការខកខានមិនបានបង់រួមជាមួយការគេចវេសឬការតស៊ូនឹងការយកពន្ធត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។ ពន្ធមានពន្ធផ្ទាល់ឬប្រយោលហើយអាចបង់ជាប្រាក់ឬស្មើនឹងកម្លាំងពលកម្ម។ ការយកពន្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាលើកដំបូងបានកើតឡើងនៅអេហ្ស៊ីបបុរាណនៅប្រហែល 3000–2800 ម។ គ។បណ្តាប្រទេសភាគច្រើនមានប្រព័ន្ធពន្ធនៅកន្លែងដើម្បីចំណាយសម្រាប់តម្រូវការសាធារណៈទូទៅឬដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានិងមុខងាររបស់រដ្ឋាភិបាល។ ការយកពន្ធខ្លះអត្រាភាគរយគិតជាភាគរយនៃការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពន្ធខ្នាតភាគច្រើនផ្អែកលើចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រទេសភាគច្រើនគិតពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក៏ដូចជាលើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ បណ្តាប្រទេសឬអនុប្រទេសនានាតែងតែដាក់ពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិមរតកពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអំណោយពន្ធអចលនទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធលក់ពន្ធប្រាក់ឈ្នួលឬពន្ធគយ។ក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចការយកពន្ធផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពីគ្រួសារឬអាជីវកម្មទៅរដ្ឋាភិបាល។

Vendor Information

  • Store Name: Buy Khmer Book
  • Vendor: Buy Khmer Book
  • Address:
  • 5.00 5.00 rating from 2 Ask Questions

You may also like…