ឯកសារគណនេយ្យមានអ្វីខ្លះសម្រាប់អនុវត្តការងារជាក់ស្តែង?​ (Types of Accounting Documents)

$4

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គណនេយ្យឬគណនេយ្យគឺជាការវាស់វែងដំណើរការនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុអំពីអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច [១] [២] ដូចជាអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្ម។ គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេហៅថា “ភាសានៃអាជីវកម្ម” [៣] វាស់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គភាពនិងបង្ហាញព័ត៌មាននេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរួមមានវិនិយោគិនម្ចាស់បំណុលម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងនិងនិយតករ។ [4] អ្នកអនុវត្តគណនេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនេយ្យករ។ ពាក្យ “គណនេយ្យ” និង “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រូវបានគេប្រើជាសទិសន័យ។គណនេយ្យអាចត្រូវបានបែងចែកជាវិស័យជាច្រើនរួមមានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យគ្រប់គ្រងសវនកម្មខាងក្រៅគណនេយ្យពន្ធនិងគណនេយ្យចំណាយ។ [៥] [៦] ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគណនេយ្យត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រមុខងារគណនេយ្យនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ។ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុផ្តោតសំខាន់លើការរាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការមួយដែលរួមមានការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខាងក្រៅដូចជាវិនិយោគិននិយ័តករនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions