អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ/ Book Witter Dashboard


I.ចំណូលបានពីការដាក់លក់សៀវភៅរបស់លោកអ្នកលើ Buy Khmer Book៖


[dokan-dashboard]


II.ចង់មើលឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញពី Buy Khmer Book​ ?ចុច? ​” My Purchased Books “


III.យកសៀវភៅពី Buy Khmer Book ដើម្បីលក់បន្ត ? ចុច? ​ ” Resell Books”