ឯកសារនិងសៀវភៅគណនេយ្យ (Accounting Book / Document) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing 1–32 of 190 results

Showing 1–32 of 190 results


Website “Buy Khmer Book” is best online books/documents for study that you can buy anytime with best quality.

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our documents/books again and again.

After you purchased our documents/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topics purchased by you. Despite answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via this link @ https://buykhmerbook.com/my-account/ .

If you cannot find topic/ book for your requirement, you can drop topic/ Books that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible via this email @ buykhmerbook@gmail.com or this link @ https://buykhmerbook.com/search-book/

Below are topics/ books that you sell on our website about accounting:

 1. Account Payable / AP Reconciliation
 2. Account Receivable Reconciliation
 3. Accounting for Income tax
 4. Accounting for Inventory
 5. Accounting for Investment in Associate
 6. Accounting for Tangible Fixed Asset
 7. Accounting Policy for Expenses
 8. Accounting Policy for Fixed Asset
 9. Accounting Policy for Liability
 10. Accounting Policy for Revenue
 11. Balance Sheet / Statement of Financial Position Format
 12. Bank Reconciliation
 13. Changes in accounting estimates
 14. Changes in accounting policy
 15. Commercial Invoice Form / Template
 16. Credit Note Form / Template
 17. Debit Note Form / Template
 18. Delivery Note (DN) Form / Template
 19. Difference between Capital Expenditure and Revenue Expenditure
 20. Double Entry Bookkeeping
 21. Goods Received Note (GRN) Form / Template
 22. Goodwill
 23. How to Prepare Balance Sheet
 24. How to prepare consolidated Balance Sheet / statement of financial position
 25. How to prepare consolidated Statement of Cash Flow
 26. How to Prepare Income Statement
 27. How to prepare Income Statement / consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
 28. How to Prepare Statement of Cash Flow
 29. How to record inventory adjustment
 30. How to Record Sale Tax (VAT output/ VAT input)
 31. IAS 23 Borrowing costs-summary
 32. IAS 36 Impairment of assets-Summary
 33. IAS 37: Provisions, contingent liabilities and contingent assets-summary
 34. IAS 40 Investment Property-Summary
 35. IAS 41: Accounting for Agriculture
 36. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations-summary
 37. Income Statement (Statement of profit or loss and other comprehensive income) Format
 38. Inventory Transfer Form / Template
 39. Material Request Form / Template
 40. Negative goodwill
 41. Official Receipt (OR) Form / Template
 42. Payment Voucher Form / Template
 43. Payroll Management
 44. Prepayment
 45. Prior period errors- Omissions from and misstatements in the entity’s financial statements for one or more periods
 46. Provision & Contingent Liability
 47. Purchase Order Form / Template
 48. Quotation Form / Template
 49. Sale Order Form / Template
 50. Statement of changes in equity format
 51. Subsequent expenditure for recognizing as tangible asset
 52. Suspense Accounts
 53. Unearned Revenue
 54. work sheet for preparing income statement and balance sheet
 55. Journal Entry for Account Receivable
 56. Journal Entry for Account Payable
 57. periodic inventory system និង perpetual inventory system
 58. Calculate Cost of Inventory/Goods for Merchandising Company)
 59. Calculate Cost of Inventory/Product for Manufacturing Company)
 60. Calculate Cost of Service for Service Company
 61. Tax Invoice Form / Template
 62. Accounting Policy for Inventory
 63. Accrued Expense
 64. Payment Process Before Paying To supplier
 65. How to prepare/forecast master budget of Financial Statements for manufacturing company)
 66. How to prepare/forecast master budget of Financial Statements for merchandising company
 67. How to prepare/forecast master budget of Financial Statements for service company
 68. Accounting Cycle
 69. standard cost method
 70. FIFO (First-In First-Out )
 71. Specific identification cost method
 72. weighted average cost method
 73. retail cost method
 74. More Books @ https://buykhmerbook.com/product-category/e-book-file-accounting/

Accounting ខាងលើទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • accounting software
 • accounting principles
 • financial accounting
 • accounting jobs
 • types of accounting
 • accounting course
 • accounting books
 • accounting courses
 • គណនេយ្យ pdf
 • និយមន័យគណនេយ្យ
 • មេរៀនគណនេយ្យ
 • ការងារ គណនេយ្យ
 • រូបមន្តគណនេយ្យ
 • លំហាត់គណនេយ្យ
 • ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
 • គណនេយ្យគ្រប់គ្រង

Accounting or Accountancy is the measurement, processing, and communication of financial and non financial information about economic entities such as businesses and corporations. Accounting, which has been called the “language of business”, measures the results of an organization’s economic activities and conveys this information to a variety of users, including investors, creditors, management, and regulators. Practitioners of accounting are known as accountants. The terms “accounting” and “financial reporting” are often used as synonyms.

Accounting can be divided into several fields including financial accounting, management accounting, external auditing, tax accounting and cost accounting. Accounting information systems are designed to support accounting functions and related activities. Financial accounting focuses on the reporting of an organization’s financial information, including the preparation of financial statements, to the external users of the information, such as investors, regulators and suppliers; and management accounting focuses on the measurement, analysis and reporting of information for internal use by management. The recording of financial transactions, so that summaries of the financials may be presented in financial reports, is known as bookkeeping, of which double-entry bookkeeping is the most common system.

Accounting has existed in various forms and levels of sophistication throughout human history. The double-entry accounting system in use today was developed in medieval Europe, particularly in Venice, and is usually attributed to the Italian mathematician and Franciscan friar Luca Pacioli. Today, accounting is facilitated by accounting organizations such as standard-setters, accounting firms and professional bodies. Financial statements are usually audited by accounting firms, and are prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP). GAAP is set by various standard-setting organizations such as the Financial Accounting Standards Board (FASB) in the United States and the Financial Reporting Council in the United Kingdom. As of 2012, “all major economies” have plans to converge towards or adopt the International Financial Reporting Standards (IFRS) (credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting).

គណនេយ្យឬគណនេយ្យគឺជាការវាស់វែងដំណើរការនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុអំពីអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្ម។ គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេហៅថា “ភាសានៃអាជីវកម្ម” វាស់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការមួយហើយបង្ហាញព័ត៌មាននេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរួមមានវិនិយោគិនម្ចាស់បំណុលអ្នកគ្រប់គ្រងនិងនិយតករ។ អ្នកអនុវត្តគណនេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនេយ្យករ។ ពាក្យ “គណនេយ្យ” និង “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រូវបានគេប្រើជាសទិសន័យ។

គណនេយ្យអាចត្រូវបានបែងចែកជាវិស័យជាច្រើនរួមមានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យគ្រប់គ្រងសវនកម្មខាងក្រៅគណនេយ្យពន្ធនិងគណនេយ្យចំណាយ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគណនេយ្យត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រមុខងារគណនេយ្យនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ។ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុផ្តោតលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការមួយដែលរួមមានការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខាងក្រៅដូចជាវិនិយោគិននិយ័តករនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ និងគណនេយ្យគ្រប់គ្រងផ្តោតលើការវាស់ស្ទង់ការវិភាគនិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះការសង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនេយ្យដែលក្នុងនោះការចុះបញ្ជីទ្វេរដងគឺជាប្រព័ន្ធទូទៅបំផុត។

គណនេយ្យមាននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានិងកម្រិតនៃភាពទំនើបទូទាំងប្រវត្ដិសាស្ដ្រមនុស្សជាតិ។ ប្រព័ន្ធគណនេយ្យធាតុទ្វេក្នុងការប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអឺរ៉ុបយុគសម័យមជ្ឈិមសម័យជាពិសេសនៅទីក្រុងវេនីសហើយជាធម្មតាត្រូវបានគេសន្មតថាជាគណិតវិទូអ៊ីតាលីនិងហ្វ្រង់ស័រហ្វ្រង់ស័រ Luca Pacioli ។ សព្វថ្ងៃគណនេយ្យត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការគណនេយ្យដូចជាអ្នកកំណត់ស្តង់ដារក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យនិងអង្គភាពជំនាញ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ (GAAP) ។ GAAP ត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការកំណត់ស្តង់ដារផ្សេងៗដូចជាក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដាគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (FASB) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅចក្រភពអង់គ្លេស។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១២“ សេដ្ឋកិច្ចធំ ៗ ទាំងអស់” មានផែនការឆ្ពោះទៅរកឬអនុម័តស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFRS) ។