សកម្មភាពផ្សេងៗសកម្មភាពទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ACCA (CPA) ពីចក្រភពអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិពន្ធ Buy Khmer Book កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក។


សកម្មភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ Buy Khmer Book បណ្តុះបណ្តាលនៅក្រសួង។


 


សកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកនិពន្ធ Buy Khmer Book បង្ហាញប្រធានបទទាក់ទងពន្ធដារកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្តួចផ្តើមដោយសហគមប្រជាជាតិ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ (Southeast Asian Union)ក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយជប៉ុនសកម្មភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ Buy Khmer Book ចូលរួមប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សនិស្សិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។


សកម្មភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ Buy Khmer Book ចូលរួមប្រគល់កុំព្យូទ័រដល់សិស្សនិស្សិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ក្រុមការងារ Buy Khmer Book ជាសិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧ (outstanding student for Accounting &Finance in 2007)