ឯកសារនិងសៀវភៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ (​Books for Banking & Financial Institutions ) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing all 7 results

Showing all 7 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • how to calculate effective annual interest rate
 • How to make effective loan management
 • More book and documents for E-Files and Books for Banking & financial institutions

A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates a demand deposit while simultaneously making loans. Lending activities can be directly performed by the bank or indirectly through capital markets.

Because banks play an important role in financial stability and the economy of a country, most jurisdictions exercise a high degree of regulation over banks. Most countries have institutionalized a system known as fractional reserve banking, under which banks hold liquid assets equal to only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks are generally subject to minimum capital requirements based on an international set of capital standards, the Basel Accords.

Banking in its modern sense evolved in the fourteenth century in the prosperous cities of Renaissance Italy but in many ways functioned as a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had their roots in the ancient world. In the history of banking, a number of banking dynasties — notably, the Medicis, the Fuggers, the Welsers, the Berenbergs, and the Rothschilds — have played a central role over many centuries. The oldest existing retail bank is Banca Monte dei Paschi di Siena (founded in 1472), while the oldest existing merchant bank is Berenberg Bank (founded in 1590).

Microfinance (MFI) is a category of financial services targeting individuals and small businesses who lack access to conventional banking and related services. Microfinance includes microcredit, the provision of small loans to poor clients; savings and checking accounts; microinsurance; and payment systems, among other services. Microfinance services are designed to reach excluded customers, usually poorer population segments, possibly socially marginalized, or geographically more isolated, and to help them become self-sufficient.

Microfinance initially had a limited definition: the provision of microloans to poor entrepreneurs and small businesses lacking access to credit. The two main mechanisms for the delivery of financial services to such clients were: (1) relationship-based banking for individual entrepreneurs and small businesses; and (2) group-based models, where several entrepreneurs come together to apply for loans and other services as a group. Over time, microfinance has emerged as a larger movement whose object is: “a world in which as everyone, especially the poor and socially marginalized people and households have access to a wide range of affordable, high quality financial products and services, including not just credit but also savings, insurance, payment services, and fund transfers.” (Credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Bank)


Banking & financial institutions ខាងលើអាចទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • types of banking
 • banking industry
 • banking economy
 • functions of banking
 • introduction of bank
 • what is banking system
 • history of banking
 • types of financial institutions
 • list of financial institutions
 • financial institutions example
 • financial institutions pdf
 • financial institutions – ppt
 • non financial institutions
 • types of financial institutions pdf
 • ធនាគារ ស្ថាបនា
 • ធនាគារជាតិកម្ពុជា
 • ធនាគារអេស៊ីលីដា
 • របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិ
 • អ្វីទៅជាធនាគារឯកទេស?
 • ធនាគារជាអ្វី
 • និយមន័យធនាគារ
 • បេសកកម្មធនាគារជាតិ
 • ធនាគារ ឯកទេស ខេ ប៊ី ដេហាន ម ក
 • ការបង្កើតធនាគារឯកទេស
 • ធនាគារពាណិជ្ជ
 • តួនាទីធនាគារឯកទេស
 • របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិ
 • ធនាគារ ឯកទេស នៃ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ
 • ធនាគារពាណិជ្ជជាអ្វី?
 • នីតិ ធនាគារ
 • គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិ
 • សេចក្តី ប្រកាស របស់ ធនាគារ ជាតិ
 • ច្បាប់ ស្ដីពី គ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • ក្រម ច្បាប់ អនុវត្ត ចំពោះ គ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • និយមន័យ គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • ប្រកាស ស្តីពី អភិបាលកិច្ច របស់ គ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • សៀវភៅធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ប្រវត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
 • និយមន័យ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • តួនាទីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ
 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
 • គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ វីសិន ហ្វាន់
 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
 • mfi cambodia
 • mfi meaning
 • tbb mfi
 • prasac mfi
 • amret mfi
 • list of mfi in cambodia
 • kredit microfinance
 • job  mfi in cambodia

ធនាគារគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជននិងបង្កើតប្រាក់បញ្ញើដែលមានតម្រូវការក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ សកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ដោយធនាគារឬដោយប្រយោលតាមរយៈទីផ្សារមូលធន។

ដោយសារធនាគារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនោះយុត្តាធិការភាគច្រើនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិខ្ពស់លើធនាគារ។ បណ្តាប្រទេសភាគច្រើនបានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលគេស្គាល់ថាជាធនាគារបម្រុងប្រភាគដែលធនាគារកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មរាវស្មើនឹងចំណែកនៃបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។ បន្ថែមលើបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដែលមានគោលបំណងដើម្បីធានាឱ្យមានភាពងាយស្រួលធនាគារជាទូទៅត្រូវស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការដើមទុនអប្បបរមាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃមូលធនគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបាហ្សល។

ធនាគារនៅក្នុងន័យទំនើបរបស់វាបានវិវត្តនៅក្នុងសតវត្សទីដប់បួននៅក្នុងទីក្រុងរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី Renaissance ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិធីជាច្រើនមានមុខងារជាការបន្តនៃគំនិតនិងគំនិតនៃឥណទាននិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានឫសគល់នៅក្នុងពិភពបុរាណ។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធនាគារមួយចំនួននៃរាជវង្សធនាគារ – គួរឱ្យកត់សំគាល់គឺឌីមេឌីអ្នករត់ភៀសខ្លួនវ៉ែលស៍ប៊ែរប៊ែកនិងរ៉ូដស៍បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយ។ ធនាគារលក់រាយដែលមានចំណាស់ជាងគេគឺធនាគារ Banca Monte dei Paschi di Siena (បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៤៧២) រីឯធនាគារអ្នកជំនួញចាស់ជាងគេគឺធនាគារ Berenberg Bank (បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៥៩០) ។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) គឺជាប្រភេទសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តោតលើបុគ្គលនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មធនាគារធម្មតានិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមមានមីក្រូឥណទានខ្នាតតូចការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់អតិថិជនក្រីក្រ។ គណនីសន្សំនិងមូលប្បទានប័ត្រ ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងប្រព័ន្ធទូទាត់ក្នុងចំណោមសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឈានទៅរកអតិថិជនដែលត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលជាធម្មតាផ្នែកប្រជាជនក្រីក្រដែលអាចត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្នុងសង្គមឬនៅឆ្ងាយពីភូមិសាស្ត្រនិងដើម្បីជួយពួកគេឱ្យមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯង។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងមាននិយមន័យមានកំណត់គឺការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់សហគ្រិនក្រីក្រនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន។ យន្តការសំខាន់ពីរសម្រាប់ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនទាំងនោះរួមមាន៖ (១) ធនាគារផ្អែកលើទំនាក់ទំនងសម្រាប់សហគ្រិនម្នាក់ៗនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ និង (២) គំរូផ្អែកលើក្រុមដែលមានសហគ្រិនជាច្រើនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗជាក្រុម។ យូរ ៗ ទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលេចចេញជាចលនាកាន់តែធំមួយដែលមានគោលបំណងថា៖“ ពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងគ្រួសារដែលជួបការលំបាកនិងគ្រួសារទទួលបាននូវសេវាកម្មនិងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យរួមទាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ឥណទានប៉ុន្តែក៏មានការសន្សំការធានារ៉ាប់រងសេវាកម្មទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់ផងដែរ។