បរិច្ចាគដល់ក្រុមការងារ Buy Khmer Book    ការរួមចំណែកបរិច្ចាគពីបងប្អូនដល់ក្រុមការងារ Buy Khmer Book ជាការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំ ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកនិពន្ធចងក្រង និងជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់បំផុតដើម្បីអាចអោយគេហទំព័រនេះ អាចដំណើរការបានសំរាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗ។