របៀបទិញឯកសារនិងសៀវភៅ (How to Buy​ Book)

I.ជំហានទី ១ ចុច Menu ” Home ” ជំហានទី ២ សន្មតថាលោកអ្នកចង់ទិញឯកសារគណនេយ្យសូមចុច ” Accounting” ដូចរូបខាងក្រោម៖

II.ជ្រើសរើសឯកសារចង់ទិញ សន្មតថាអ្នកចង់ទិញឯកសារ “Accounting Cycle” ៖

III.បំពេញ Email, បង់លុយតាមធនាគារ​ ឬ Wing និងកុំភ្លេចចុច ” ជំហានទី៣:ចុចទិញ”ដូចរូបខាងក្រោម៖

ចំណាំ៖

បើលោកអ្នកមានបញ្ហាទាក់ទង 093 646 646 / info@buykhmerbook.com / buykhmerbook@gmail.com

***លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូថែមខាងក្រោម៖