ឯកសារនិងសៀវភៅការធ្វើទីផ្សារ ( Marketing Book / Document) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing all 22 results

Showing all 22 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • How to set selling price to enter market and profit
 • How to survive small business
 • How to build product brand Long Time
 • How to promote fast new product
 • More marketing books / document

Marketing refers to activities a company undertakes to promote the buying or selling of a product, service, or good.

It is one of the primary components of business management and commerce. Marketers can direct their product to other businesses (B2B marketing) or directly to consumers (B2C marketing). Regardless of who is being marketed to, several factors apply, including the perspective the marketers will use. Known as market orientations, they determine how marketers will approach the planning stage of marketing.

The marketing mix, which outlines the specifics of the product and how it will be sold, is affected by the environment surrounding the product, the results of marketing research and market research, and the characteristics of the product’s target market. Once these factors are determined, marketers must then decide what methods will be used to promote the product, including use of coupons and other price inducements.

The term marketing, what is commonly known as attracting customers, incorporates knowledge gained by studying the management of exchange relationships and is the business process of identifying, anticipating and satisfying customers’ needs and wants (credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing).


Marketing ខាងលើទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • what is marketing in business
 • definitions of marketing
 • digital marketing
 • marketing strategy
 • types of marketing
 • marketing mix
 • marketing management
 • marketing pdf
 • ទីផ្សារជាអ្វី
 • ទីផ្សារអាជីវកម្ម
 • រៀន ទីផ្សារ
 • និយមន័យទីផ្សារ
 • ទីផ្សារគោលដៅ
 • មេរៀនទីផ្សារ
 • ទីផ្សារផលិតផល
 • និយមន័យការលក់

ទីផ្សារសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលក្រុមហ៊ុនអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ការទិញឬលក់ផលិតផលសេវាកម្មឬល្អ។

វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។ [២] អ្នកទីផ្សារអាចដឹកនាំផលិតផលរបស់ពួកគេទៅកាន់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត (ទីផ្សារ B2B) ឬដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន (ទីផ្សារ B2C) ។ [៣] ដោយមិនគិតពីអ្នកណាដែលត្រូវបានគេលក់ឱ្យទីផ្សារកត្តាជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តរួមទាំងទស្សនៈដែលអ្នកទីផ្សារនឹងប្រើ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការតំរង់ទិសទីផ្សារពួកគេកំណត់វិធីដែលអ្នកទីផ្សារនឹងចូលទៅជិតដំណាក់កាលធ្វើផែនការទីផ្សារ។

ការលាយទីផ្សារដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃផលិតផលនិងវិធីដែលវានឹងត្រូវលក់ [៥] [៦] ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបរិដ្ឋានជុំវិញផលិតផល [៧] លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ [៨] [៩ ] និងលក្ខណៈនៃទីផ្សារគោលដៅរបស់ផលិតផល។ នៅពេលកត្តាទាំងនេះត្រូវបានកំណត់អ្នកទីផ្សារត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើវិធីសាស្ត្រណាដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលរួមមានការប្រើប័ណ្ណនិងការបង្កើតតម្លៃផ្សេងទៀត។

ពាក្យទីផ្សារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាការទាក់ទាញអតិថិជនរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងដែលទទួលបានតាមរយៈការសិក្សាការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរ [១២] [១៣] ហើយគឺជាដំណើរការអាជីវកម្មនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរំពឹងទុកនិងបំពេញតំរូវការនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។