វិធីបង់លុយ

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្ត ១ ក្នុងចំណោម ៣ ខាងក្រោមដើម្បីបង់លុយបន្ទាប់ Order ទិញឯកសារ៖

1.បង់ប្រាក់តាមរយៈ​​ធនាគារ​ ACLEDA
សូមវេលុយចូល
-ឈ្មោះ​គណនី(Account Name): Yan Nang
-លេខ​គណនី(Account number): 0001 00 310103 13
2.បង់ប្រាក់តាមរយៈ​ធនាគារ​ ABA​
សូមវេលុយចូល
-ឈ្មោះ​គណនី(Account Name): Yan Nang
-លេខ​គណនី(Account number): 000 256 429
3.បង់ប្រាក់តាមរយៈ​ Wing (វីង)
-សូមវេលុយចូលលេខទូរស័ព្ទ 093 646 646
-បើវេលុយតាម Wing សូមផ្ញើលេខ Code មកលេខទូរស័ព្ទ 093 646 646


បើលោកអ្នកមានបញ្ហាណាមួយអាចទាក់ទងតាម 093 646 646