គ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ (Finance) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent..?បន្ទាប់ពីទិញ អានមិនយល់អាចសួរបាន​ /ទាក់ទងទិញ 093 646 646