សៀវភៅបង្រៀននិង Demo កម្មវិធី QuickBooks ( QuickBooks Book)​ រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing all 32 results

Showing all 32 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • How to authorize for Account Payable Accountant from QuickBooks
 • How to authorize for Account Receivable Accountant from QuickBooks
 • How to Backup Company file from QuickBooks
 • How to restore company file from QuickBooks
 • QuickBooks 2014​ (Full Crack)
 • How to record expense using QuickBooks
 • How to record income using QuickBooks
 • How to record stock/inventory using QuickBooks
 • More QuickBooks Book and Demo

About QuickBooks

QuickBooks is an accounting software package developed and marketed by Intuit. QuickBooks products are geared mainly toward small and medium-sized businesses and offer on-premises accounting applications as well as cloud-based versions that accept business payments, manage and pay bills, and payroll functions.

History

Intuit was founded in 1983 by Scott Cook and Tom Proulx in Mountain View, California, USA. After the success of Quicken for individual financial management, the company developed similar services for small business owners.

Initial release

The initial Quicken software did not function as a “double-entry” accounting package. The initial release of QuickBooks was the DOS version that was based on the Quicken codebase. The Windows and Mac versions shared a different codebase that was based on In-House Accountant, which Intuit had acquired. The software was popular among small business owners who had no formal accounting training. As such, the software soon claimed up to 85 percent of the US small business accounting software market. It continued to command the vast majority of this market as of 2013.  Professional accountants, however, were not satisfied with early versions of the system, citing poor security controls, such as no audit trail, as well as non-conformity with traditional accounting standards.

Subsequent releases

Intuit sought to bridge the gap with these accounting professionals, eventually providing full audit trail capabilities, double-entry accounting functions and increased functions. By 2000, Intuit had developed Basic and Pro versions of the software and, in 2003, started offering industry-specific versions, with workflow processes and reports designed for each of these business types along with terminology associated with the trades.

Options now include versions for manufacturers, wholesalers, professional service firms, contractors, non-profit entities and retailers, in addition to one specifically designed for professional accounting firms who service multiple small business clients. In May 2002 Intuit launched QuickBooks Enterprise Solutions for medium-sized businesses.

In September 2005, QuickBooks had 74% of the market in the US. A June 19, 2008 Intuit Press Release said that as of March 2008, QuickBooks’ share of retail units in the business accounting category reached 94.2 percent, according to NPD Group. It also says that more than 50,000 accountants, CPAs and independent business consultants are members of the QuickBooks ProAdvisor program. By then Brad Smith was the new CEO, though former CEO Steve Bennett had nearly tripled Intuit revenue and quadrupled earnings in eight years.

On September 22, 2014, Intuit announced the release of QuickBooks 2015 with features that users have been requesting from the past versions. The release includes improved income tracker, pinned notes, improved registration process and insights on homepage.

In September 2015, Intuit released QuickBooks 2016 that contains several improvements to the existing ones and new features such as batch transaction, bill tracking, continuous feed label printer support, batch delete/void transactions etc.

In September 2016, Intuit released QuickBooks 2017 with several improvements like automated reports, smart search and improved viewing of report filters among other things.

In 2017, Intuit released QuickBooks 2018 to give its users a better experience by adding features such as mobile inventory barcode scanning, multi-monitor support, search in the chart of accounts, mobile inventory scanning etc. 

On September 17, 2018, Intuit announced the release of QuickBooks 2019 with some unique features requested by its users, including history tracker for customer invoices, ability to transfer credits between other jobs of the same customer, payroll adjustment feature, and more. 

On September 16, 2019, QuickBooks 2020 was launched with the aim to improve the reliability and experience of using the software. All the desktop versions – Pro, Premier, Accountant, and Enterprise are packed with new features like the ability to add customer PO number in email subject lines, send batch invoices to customers, automatic payment reminders, collapse and expand columns, easy QuickBooks version update etc.

International versions

Versions of this product are available in many different markets. Intuit’s Canadian, British and Australian divisions offer versions of QuickBooks that support the unique tax calculation needs of each region, such as Canada’s GST, HST or PST sales tax, VAT for the United Kingdom edition and Australia’s GST  sales tax. The QuickBooks UK edition also includes support for Irish and South African VAT. QuickBooks Enterprise was withdrawn from the UKI market in 2014.

QuickBooks Desktop is only available on a rental / subscription basis for users in UK and Ireland.

The Mac (macOS) version is available only in the United States.

QuickBooks Online

Intuit also offers a cloud service called QuickBooks Online (QBO). The user pays a monthly subscription fee rather than an upfront fee and accesses the software exclusively through a secure logon via a Web browser. Intuit provides patches, and regularly upgrades the software automatically, but also includes pop-up ads within the application for additional paid services.

As of May 2014, QuickBooks Online had the most subscribers for an online accounting platform, with 624,000 subscribers. compared to Xero, which reported 284,000 customers as of July 2014.

QuickBooks Point of Sale

QuickBooks Point of Sale is software that replaces a retailer’s cash register, tracks its inventory, sales, and customer information, and provides reports for managing its business and serving its customers.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/QuickBooks


 QuickBooks​ ខាងលើទាក់ទងនឹង៖

 • quickbooks login
 • quickbooks download
 • quickbooks online login
 • quickbooks tutorial
 • quickbooks desktop
 • quickbooks free
 • quickbooks software
 • quickbooks pro

អំពី QuickBooksQuickBooks គឺជាកញ្ចប់កម្មវិធីគណនេយ្យដែលបង្កើតនិងលក់ដោយវិចារណញាណ។ ផលិតផល QuickBooks ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងផ្តល់ជូនកម្មវិធីគណនេយ្យនៅនឹងកន្លែងក៏ដូចជាការបង្កើតពពកដែលព្រមទទួលការទូទាត់អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងនិងទូទាត់វិក័យប័ត្រនិងមុខងារប្រាក់ខែ។ ហ៊ីធរីអាយធីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ ដោយលោកស្កត់ឃឺតនិងថម។ ព្រូលីចនៅតំបន់ភ្នំដិនថលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក។ បន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់ឃ្វីនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតសេវាកម្មស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។ ការចេញផ្សាយផ្នែកទន់ដំបូងកម្មវិធី Quicken មិនបានដំណើរការជាកញ្ចប់គណនេយ្យ “ទ្វេដង” ទេ។ ការចេញផ្សាយដំបូងនៃ QuickBooks គឺជាកំណែ DOS ដែលត្រូវបានផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ Quicken codebase ។ កំណែវីនដូនិងម៉ាក់បានចែករំលែកកូដខុសៗគ្នាដែលផ្អែកលើគណនេយ្យករ In-House ដែល Intuit បានទិញ។ សូហ្វវែរនេះមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមិនមានការបណ្តុះ

បណ្តាលគណនេយ្យផ្លូវការ។ ដូច្នេះកម្មវិធីនេះបានទាមទាររហូតដល់ ៨៥ ភាគរយនៃទីផ្សារកម្មវិធីគណនេយ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ វានៅតែបន្តបញ្ជាទិញភាគច្រើននៃទីផ្សារនេះនៅឆ្នាំ ២០១៣។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណនេយ្យករជំនាញមិនពេញចិត្តនឹងកំណែដំបូងនៃប្រព័ន្ធនោះទេដោយសំអាងលើការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពមិនល្អដូចជាមិនមានសវនកម្មក៏ដូចជាការមិនអនុលោមតាមស្តង់ដារគណនេយ្យប្រពៃណី។ ការចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់លទ្ធផលបានស្វែងរកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គម្លាតជាមួយអ្នកជំនាញគណនេយ្យទាំងនេះនៅទីបំផុតផ្តល់នូវសមត្ថភាពពេញលេញនៃសវនកម្មមុខងារគណនេយ្យទ្វេនិងការកើនឡើងមុខងារ។ នៅឆ្នាំ ២០០០ វិចារណញាណបានបង្កើតសូហ្វវែរសូហ្វវែរនិងកំណែជំនាន់ហើយក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូននូវប្រភេទឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ជាមួយនឹងដំណើរការលំហូរការងារនិងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗរួមជាមួយវាក្យស័ព្ទដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើជំនួញ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកលក់ដុំក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអាជីពអ្នកចុះកិច្ចសន្យាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងអ្នកលក់រាយបន្ថែមលើផលិតផលដែលបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យអាជីពដែលបម្រើអតិថិជនអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើន។ ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ ២០០២ វិចារណញាណបានបង្កើតដំណោះស្រាយសហគ្រាសធូលធូសសម្រាប់សហគ្រាសធុនមធ្យម។ ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០០៥ ហាង

លក់សៀវភៅរហ័សមានទីផ្សារ ៧៤ ភាគរយនៅអាមេរិក។ យោងតាម ​​NPD Group បានអោយដឹងថានៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៨ ការចែកចាយព័ត៌មានវិចារណញាណបានអោយដឹងថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ ២០០៨ ភាគហ៊ុនរបស់ហាងលក់រាយរហ័សរហួក្នុងប្រភេទគណនេយ្យអាជីវកម្មបានឈានដល់ ៩៤,២ ភាគរយ។ វាក៏និយាយផងដែរថាគណនេយ្យករជាង ៥ ម៉ឺននាក់ CPAs និងអ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្មឯករាជ្យគឺជាសមាជិកនៃកម្មវិធី QuickBooks ProAdvisor ។ នៅពេលនោះលោក Brad Smith គឺជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីទោះបីជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិលោក Steve Bennett មានប្រាក់ចំណូលជិតបីដងនៃចំណូលវិចារណញាណនិងប្រាក់ចំណូលកើនឡើងបួនដងក្នុងរយៈពេល ៨ ឆ្នាំ។ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន Intuit បានប្រកាសការចេញផ្សាយ QuickBooks ឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានស្នើសុំពីជំនាន់មុន ៗ ។ ។ ការចេញផ្សាយនេះរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីតាមដានប្រាក់ចំណូលដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងការកត់ចំណាំដំណើរការចុះឈ្មោះនិងការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរនៅលើគេហទំព័រ។ ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥ Intuit បានចេញផ្សាយ QuickBooks ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមានការកែលម្អជាច្រើនទៅលើលក្ខណៈដែលមានស្រាប់និងមុខងារថ្មីៗដូចជាប្រតិបត្តិការផ្ទេរទិន្នន័យការតាមដានវិក័យប័ត្រការគាំទ្រម៉ាស៊ីនព្រីនផ្លាកសញ្ញាបន្ត។ ប្រតិបត្តិការលុបចោលនិងចាត់ទុកជាមោឃៈល។ នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ វិចារណញាណបានចេញផ្សាយ QuickBooks 2017 ជាមួយនឹងការកែលម្អជាច្រើនដូចជារបាយការណ៍ស្វ័យប្រវត្តិការស្វែងរកឆ្លាតវៃនិងការមើលការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃតម្រងរបាយការណ៍ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ អន្ដរជាតិបានចេញផ្សាយ QuickBooks 2018 ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

នូវបទពិសោធន៍ប្រសើរជាងមុនដោយ បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសដូចជាការស្កេនបាកូដទូរស័ព្ទចល័តការគាំទ្រពហុម៉ូនីទ័រស្វែងរកក្នុងតារាងគណនីការស្កេនសារពើភ័ណ្ឌចល័ត។ ល។ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ វិចារណញាណបានប្រកាសចេញនូវ QuickBooks 2019 ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលសំណូមពរពីអ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងប្រវត្តិ កម្មវិធីតាមដានសម្រាប់វិក័យប័ត្ររបស់អតិថិជនសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទេរឥណទានរវាងការងារផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនដូចគ្នាគឺបង់ l លក្ខណៈពិសេសនៃការលៃតម្រូវនិងច្រើនទៀត។ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ QuickBooks ២០២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់និងបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរនេះ។ រាល់កុំព្យូទ័រលើតុទាំងអស់ដូចជាប្រូ, នាយករដ្ឋមន្រ្តីគណនេយ្យនិងសហគ្រាសមានផ្ទុកនូវមុខងារថ្មីៗដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការបន្ថែមលេខលេខអតិថិជនរបស់អតិថិជនតាមអ៊ីម៉ែលផ្ញើវិក្កយបត្រជូនអតិថិជនការរំលឹកការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិការដួលរលំនិងពង្រីកជួរឈរងាយស្រួលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសៀវភៅរហ័ស។ ល។ ផលិតផលអន្តរជាតិផលិតផលនៃផលិតផលនេះមានលក់នៅទីផ្សារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ការបែងចែកកាណាដា, អង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីរបស់ក្រុមហ៊ុន Intuit ផ្តល់ជូននូវសៀវភៅ QuickBooks ដែលគាំទ្រតម្រូវការគណនាពន្ធពិសេសរបស់តំបន់នីមួយៗដូចជាពន្ធលក់របស់ហ្គ្រេស GST, HST ឬ PST, កាណាដាអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយចក្រភពអង់គ្លេសនិងពន្ធលក់ GST របស់អូស្រ្តាលី។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ QuickBooks ចក្រភពអង់គ្លេសក៏រួមបញ្ចូលការគាំទ្រសម្រាប់អាករអៀរឡង់និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរ។ សហគ្រាស QuickBooks ត្រូវបានដកចេញពីទីផ្សារ UKI ក្នុងឆ្នាំ 2014។QuickBooks Desktop អាចប្រើបានតែលើការជួល / ការជាវប្រចាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់។ កំណែ Mac (macOS) អាចប្រើបានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។QuickBooks OnlineIntuit ក៏មានផ្តល់សេវាកម្មពពកផងដែរ។ ដែលមានឈ្មោះថា QuickBooks Online (QBO) ។

អ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយថ្លៃសេវាការជាវប្រចាំខែជាជាងការបង់ថ្លៃជាមុនហើយចូលប្រើសូហ្វវែរនេះទាំងស្រុងតាមរយៈការចូលដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត។ វិចារណញាណផ្តល់នូវបំណះនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីជាប្រចាំដោយស្វ័យប្រវតិ្តប៉ុន្តែក៏មានបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សេវាកម្មបន្ថែមផងដែរ។ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៤ QuickBooks Online មានអតិថិជនច្រើនបំផុតសម្រាប់វេទិកាគណនេយ្យតាមអ៊ិនធរណេតដែលមានអតិថិជន ៦២៤,០០០ នាក់។ បើប្រៀបធៀបនឹង Xero ដែលបានរាយការណ៍អតិថិជន ២៨៤,០០០ គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤។QuickBooks Point of SaleQuickBooks Point of Sale គឺជាសូហ្វវែរដែលជំនួសការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់របស់អ្នកលក់រាយតាមដានសារពើភ័ណ្ឌការលក់និងព័ត៌មានអតិថិជននិងផ្តល់របាយការណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងបម្រើអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ។