ឯកសារនិងសៀវភៅការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Management Book / Document ) រៀបចំដោយ ACCA, MBA, Tax Agent, អ្នកជំនាញផ្សេងៗ


Showing 1–32 of 59 results

Showing 1–32 of 59 results


Buy Khmer Book @ www.buykhmerbook.com is best online e-file/books that you can buy anytime with best quality of e-file/books .

Our writers are experienced persons or graduated ACCA (CAP), MBA, Tax Agent and Diploma in Cambodia Tax. They will share best knowledge and real practice in Cambodia Context. We get positive feedback from our valued customers and customer returned to buy our e-file/books again and again.

After you purchased our e-files/ books , you will become our members that you can ask any questions for relevant topic/e-files purchased by you. Even answers for your questions are not our obligation, but we try to our best to support you, so you can drop questions via
https://buykhmerbook.com/member-discussion/

If you cannot find topic/e-file for your requirement, you can drop topic that you require and we will find for you and solve your requirement as soon as possible, so you can drop your topic via buykhmerbook@gmail.com.

Below are topics/e-files that you sell on our website:

 • Break-Even Point (BEP)
 • Option pricing theory in investment decisions
 • Project value at Risk
 • Capital Rationing
 • Source of Finance
 • Cost of Equity
 • Cost of irredeemable debt
 • Cost of redeemable debt
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
 • WACC
 • Free Cash Flows
 • Adjusted Present Value (APV)
 • Net Present Value (NPV)
 • Internal Rate of Return (IRR)
 • MIRR
 • Payback
 • Discounted Payback
 • Average Accounting Return (AAR)
 • Profitability Index (PI)
 • Financial Ratios & Analysis
 • Dividend Policy
 • Working Capital Management
 • Other Financial Management Topics

Financial management may be defined as the area or function in an organization which is concerned with profitability, expenses, cash and credit, so that the “organization may have the means to carry out its objective as satisfactorily as possible;” the latter often defined as maximizing the value of the firm for stockholders. Financial managers (FM) are specialized professionals directly reporting to senior management, often the financial director (FD); the function is seen as ‘Staff’, and not ‘Line’.

Financial management is generally concerned with short term working capital management, focusing on current assets and current liabilities, and managing fluctuations in foreign currency and product cycles, often through hedging (see Corporate finance § Financial risk management). The function also entails the efficient and effective day-to-day management of funds, and thus overlaps treasury management. It is also involved with long term strategic financial management, focused on i.a. capital structure management, including capital raising, capital budgeting (capital allocation between business units or products), and dividend policy; these latter, in large corporates, being more the domain of “corporate finance.”

Two areas of finance directly overlap financial management: (i) Managerial finance is the (academic) branch of finance concerned with the managerial significance of financial techniques; (ii) Corporate finance is mainly concerned with the longer term capital budgeting, and typically is more relevant to large corporations.

Investment management, also related, is the professional asset management of various securities (shares, bonds and other securities/assets). In the context of financial management, the function sits with treasury; usually the management of the various short term instruments appropriate to the company’s cash- and liquidity management requirements (credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_management).


Financial Management ខាងលើទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងក្រោម៖

 • ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ pdf
 • លក្ខណៈពិសេសនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
 • មេរៀនហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
 • ការ សម្របសម្រួល របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ
 • សៀវភៅហិរញ្ញវត្ថុ pdf
 • និយមន័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
 • គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
 • financial management pdf
 • financial management course
 • financial management jobs
 • financial management book
 • what is financial management and example
 • financial management meaning
 • types of financial management
 • financial management ppt

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ឬមុខងារនៅក្នុងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណេញការចំណាយសាច់ប្រាក់និងឥណទានដូច្នេះ “អង្គការអាចមានមធ្យោបាយអនុវត្តគោលបំណងរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន” ។ ក្រោយមកទៀតនិយមន័យជាញឹកញាប់ថាជាតម្លៃអតិបរិមារបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (អេហ្វអឹម) ជាអ្នកជំនាញឯកទេសរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាញឹកញាប់នាយកហិរញ្ញវត្ថុ (អេហ្វឌី); មុខងារត្រូវបានគេមើលឃើញថាជា“ បុគ្គលិក” និងមិនមែនជា“ បន្ទាត់” ទេ។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងដើមទុនធ្វើការក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្តោតលើទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលបច្ចុប្បន្ននិងគ្រប់គ្រងភាពប្រែប្រួលនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងវដ្តផលិតផលជាញឹកញាប់តាមរយៈការការពារហានិភ័យ (សូមមើលហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម management ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ) ។ មុខងារនេះក៏តម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងមូលនិធិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាពហើយដូច្នេះការគ្រប់គ្រងលើការគ្រប់គ្រងរតនាគារ។ វាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងដែលផ្តោតលើ i.a. ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធមូលធនរួមទាំងការបង្កើនដើមទុនការរៀបចំថវិកាមូលធន (ការបែងចែកដើមទុនរវាងអង្គភាពអាជីវកម្មឬផលិតផល) និងគោលនយោបាយភាគលាភ។ ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសាជីវកម្មធំ ៗ ដែលជាដែននៃហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រួតគ្នាដោយផ្ទាល់៖ (១) ហិរញ្ញវត្ថុអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាសាខាហិរញ្ញវត្ថុ (សិក្សា) ពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុ។ (ii) ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មមានការព្រួយបារម្ភជាចម្បងជាមួយនឹងការរៀបចំថវិការយៈពេលវែងហើយជាធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្មធំ ៗ ។

ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ (ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុនមូលបត្របំណុលនិងមូលប័ត្រ / ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត) ។ នៅក្នុងបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារស្ថិតនៅជាមួយរតនាគារ។ ជាធម្មតាការគ្រប់គ្រងនៃឧបករណ៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងគ្នាដែលសមស្របទៅនឹងសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន – និងតម្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។