លោកអ្នកអាចដាក់លក់សៀវភៅឬឯកសារលោកអ្នកបានបើវាកម្មសិទ្ធលោកអ្នក

លក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចដាក់លក់បាន? ” Read Conditions”


បំពេញតែ ៣ ជំហានដូចរូប៖


ជំហានទី ១- សូម Register ជា ” Vendor”

ជំហានទី ២-សូម Login ដើម្បីដាក់លក់សៀវភៅ

 

 

ជំហានទី ៣-របៀបដាក់លក់សៀវភៅឬឯកសារ

 

ជំហានទី ៤-រងចាំការយល់ព្រមពីគណៈគ្រប់គ្រង Buy Khmer Book 


បើមានបញ្ហាសូមទាក់ទងមក:
1. 092 646 646
2. BuyKhmerBook@gmail.com