លក្ខខណ្ឌនៃការសួរនិងឆ្លើយសំណួរបងប្អូន


បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទិញឯកសារ/សៀវភៅណាមួយពីគេហទំព័រ “Buy Khmer Book” លោកអ្នកនឹងក្លាយជាសមាជិកនៃ “Buy Khmer Book” ដែលអាចសួរសំនួរចំពោះឯកសារដែលលោកអ្នកបានទិញតែអានមិនយល់ត្រង់ចំនុចណាមួយនៃសៀវភៅ/ឯកសារដែលបានទិញ។ (​របៀបសួរសំនួរ? https://buykhmerbook.com/my-documents/)
លក្ខខណ្ឌនៃការសួរនិងឆ្លើយសំណួរលោកអ្នកមានដូចខាងក្រោម៖
  1. លោកអ្នកអាចសួរសំនួរត្រង់ចំនុចណាមួយនៃឯកសារ/សៀវភៅដែលលោកអ្នកបានទិញតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយើងខ្ញុំមិនមានកាតព្វកិច្ចនឹងឆ្លើយក៏ដោយ ។
  2.  លោកអ្នកអាចសួរសំនួរបានយ៉ាងតិច ៦ ខែ ។
  3. អ្នកសួរសំនួរអាចមានច្រើននាក់ ដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំនួរបងប្អូនតាមលំដាប់លំដោយនៃអ្នកបានសួរមុន។
  4. លោកអ្នកអាចសួរសំនួរពី Buy Khmer Book គ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំនួរលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ តែពេលខ្លះ Buy Khmer Book ក៏ប្រហែលជាអាចឆ្លើយសំនួរពេលយប់ ថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យផងដែរ ។
ចំណា៖
យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការសួរនិងឆ្លើយសំណួរខាងលើ ហើយសង្ឃឹមលោកអ្នកតាមដានជាប្រចាំ ។
ទំនាក់ទំនងព័​ត៍​មាន​បន្ថែមតាមរយៈ 093 646 646 ។
សូមជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អពី Buy Khmer Book!!!