របៀបធ្វើផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម (How to Make Business Plan for Manufacturing Company)

$11

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

អាជីវកម្មគឺជាសកម្មភាពធ្វើឱ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ឬរកលុយដោយផលិតឬទិញនិងលក់ផលិតផល (ដូចជាទំនិញនិងសេវាកម្ម) ។ សកម្មភាពឬសហគ្រាសណាមួយបានចូលដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ ។ការមានឈ្មោះអាជីវកម្មមិនបែងចែកអង្គភាពអាជីវកម្មពីម្ចាស់ដែលមានន័យថាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលដែលកើតចេញពីអាជីវកម្ម។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មទទួលបានបំណុលម្ចាស់បំណុលអាចទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់។ រចនាសម្ពន្ធ័អាជីវកម្មមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអត្រាពន្ធក្រុមហ៊ុនទេ។ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានជាប់អាករលើប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ពីអាជីវកម្ម។ពាក្យនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ផងដែរ (ប៉ុន្តែមិនមែនដោយមេធាវីឬដោយមន្រ្តីសាធារណៈ) ដើម្បីយោងទៅលើក្រុមហ៊ុនទេ។ នេះមានឥទ្ធិពលដែលអាចបង្កើននិងកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ដូច្នេះការយកពន្ធគឺជាប្រធានបទដែលមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំង។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…