របៀបគណនាតម្លៃជាក់ស្តែងរបស់ឧបករណ៍ទីផ្សាររូបិយវត្ថុផ្សេងៗដែលគេដាក់លក់ មុននឹងសំរេចចិត្តវិនិយោគ (​ How to Calculate Market Price of Different Money Market Instruments)

$6

  1. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Commercial paper ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍បញ្ចុះតម្លៃ (Calculate market price of Commercial paper- Discount instruments)
  2. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Banker’s acceptance ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍បញ្ចុះតម្លៃ (Calculate market price of Banker’s acceptance- Discount instruments)
  3. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Treasury bill ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍បញ្ចុះតម្លៃ(Calculate market price of Treasury bill- Discount instruments)
  4. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Repurchase agreement ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍ការប្រាក់ (Calculate market price of Repurchase agreement-Interest bearing instruments)
  5. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Certificate of deposit ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍ការប្រាក់ (Calculate market price of Certificate of deposit-Interest bearing instruments)
  6. គណនាតម្លៃទីផ្សារ Money market deposits ដែលជាប្រភេទឧបករណ៍ការប្រាក់ (Calculate market price of Money market deposits-Interest bearing instrument)

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

តម្លៃទីផ្សារគឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្នដែលទ្រព្យសម្បត្តិឬសេវាកម្មអាចត្រូវបានទិញឬលក់។ តម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬសេវាកម្មត្រូវបានកំណត់ដោយកម្លាំងនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ។ តម្លៃដែលបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ស្មើនឹងបរិមាណដែលទាមទារគឺថ្លៃទីផ្សារ។តម្លៃទីផ្សារត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាអតិរេកអ្នកប្រើប្រាស់និងសេដ្ឋកិច្ច។ អតិរេកអ្នកប្រើប្រាស់សំដៅទៅលើភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលអតិថិជនសុខចិត្តចំណាយលើថ្លៃដើមនិងតម្លៃជាក់ស្តែងដែលពួកគេចំណាយសម្រាប់របស់ល្អឬតម្លៃទីផ្សារ។ អតិរេកសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទៅលើបរិមាណពីរដែលទាក់ទងគ្នាគឺអតិរេកអ្នកប្រើប្រាស់និងអតិរេកអ្នកផលិត។ អតិរេកអ្នកផលិតក៏អាចត្រូវបានគេហៅថាប្រាក់ចំណេញផងដែរ: វាគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកផលិតទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយការលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារ (បានផ្តល់ថាតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ជាងតិចបំផុតដែលពួកគេនឹងលក់ចេញ) អតិរេកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាផលបូកសរុបនៃអតិរេកអ្នកប្រើប្រាស់និងអតិរេកអ្នកផលិត។