ការគណនាថ្លៃដើមផ្ទះល្វែង(Costing for Flat)

$8

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ការចំណាយគឺជាប្រព័ន្ធសម្រាប់កំណត់ថ្លៃដើមទៅនឹងធាតុមួយនៃអាជីវកម្ម។ ការចំណាយអាចពាក់ព័ន្ធតែការចាត់តាំងនៃថ្លៃដើមអថេរដែលជាថ្លៃដើមដែលខុសគ្នាជាមួយទម្រង់សកម្មភាពមួយចំនួន (ដូចជាការលក់ឬចំនួនបុគ្គលិក) ។ ប្រភេទនៃការចំណាយនេះត្រូវបានគេហៅថាការចំណាយដោយផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍ថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើមប្រែប្រួលទៅតាមចំនួនឯកតាដែលផលិតហើយដូច្នេះថ្លៃដើមប្រែប្រួល។ការចំណាយក៏អាចរាប់បញ្ចូលការចាត់ចែងចំណាយថេរដែលជាការចំណាយទាំងនោះនៅតែដដែលមិនគិតពីកម្រិតសកម្មភាព។ ប្រភេទនៃការចំណាយនេះត្រូវបានគេហៅថាការចំណាយស្រូបយក។ ឧទាហរណ៍នៃថ្លៃដើមថេរគឺថ្លៃឈ្នួលការធានារ៉ាប់រងនិងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ។ របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុង។ ការគ្រប់គ្រងប្រើការចំណាយដើម្បីរៀនអំពីថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការដូច្នេះវាអាចធ្វើការកែលម្អប្រតិបត្តិការដើម្បីកែលម្អប្រាក់ចំណេញ។ ព័ត៌មាននេះក៏អាចត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតម្លៃផលិតផលផងដែរ។របាយការណ៍ខាងក្រៅ។ ក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យផ្សេងៗទាមទារការចំណាយដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់បញ្ជីសារពើភណ្ឌដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលរបាយការណ៍។ ប្រការនេះទាមទារឱ្យប្រើប្រព័ន្ធបែងចែកថ្លៃដើមដែលត្រូវបានអនុវត្តជាប់លាប់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…