របៀបមើលរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញអាចដឹងត្រូវខុសភ្លាមៗសំរាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ(How to Identify Possible Error or Fraud Immediately in Income Statement for Accounting Manager)

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលឬគណនីប្រាក់ចំណេញនិងការខាតបង់  (ក៏សំដៅទៅលើរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលនិងការបាត់បង់ (P&L) សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញឬការបាត់បង់របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបាយការណ៍លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបាយការណ៍លទ្ធផលរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការឬ របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ [២] គឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបង្ហាញប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ វាចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបដែលប្រាក់ចំណូល (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ ខ្សែជួរមុខ”) ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាប្រាក់ចំណូលសុទ្ធឬប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (លទ្ធផលបន្ទាប់ពីចំណូលនិងចំណាយទាំងអស់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូល) ។ គោលបំណងនៃរបាយការណ៍លទ្ធផលគឺដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងវិនិយោគិនថាតើក្រុមហ៊ុនរកលុយ (ចំណេញ) ឬខាតបង់ (ខាតបង់) ក្នុងកំឡុងពេលដែលត្រូវបានរាយការណ៍។របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលតំណាងឱ្យរយៈពេលមួយ (ដូចរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់) ។ នេះផ្ទុយពីតារាងតុល្យការដែលតំណាងឱ្យពេលវេលាតែមួយ។អង្គការសប្បុរសដែលត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនបង្កើតរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលទេ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…