ការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈជួរដេក (Financial Analysis​ Using Horizontal Analysis )

$3

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការបង្កើតនិងការសិក្សាអំពីប្រាក់និងការវិនិយោគ។ [១] ជាពិសេសវាទាក់ទងនឹងសំណួរអំពីរបៀបនិងហេតុអ្វីបុគ្គលម្នាក់ៗក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលទទួលបានប្រាក់ដែលត្រូវការ – ហៅថាដើមទុនក្នុងបរិបទក្រុមហ៊ុន – និងរបៀបដែលពួកគេចំណាយឬវិនិយោគលុយនោះ។ [2] ហិរញ្ញវត្ថុជារឿយៗត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ [1]ក្នុងពេលដំណាលគ្នានិងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាហិរញ្ញវត្ថុគឺនិយាយអំពី“ ប្រព័ន្ធ” ទាំងមូល [១] ឧ។ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរលុយតាមរយៈការវិនិយោគនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតរវាងនិងក្នុងតំបន់ទាំងនេះ។ “ លំហូរ” នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ការផ្តោតសំខាន់នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុគឺការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលហៅថាការគ្រប់គ្រងប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មសម្រាប់ស្ថាប័ននិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មករួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនៃការជួញដូរមូលប័ត្រនិងមូលប័ត្រភាគហ៊ុនធនាគារវិនិយោគវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…