ការវិភាគលើការសម្រេចចិត្តដំណើរការបន្ថែមទៀតឬបិទផ្នែកណាមួយនៃអាជីវកម្ម (Further Processing and Shutdown Decision)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

អាជីវកម្មគឺជាសកម្មភាពធ្វើឱ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ឬរកលុយដោយផលិតឬទិញនិងលក់ផលិតផល (ដូចជាទំនិញនិងសេវាកម្ម) ។ សកម្មភាពឬសហគ្រាសណាមួយបានចូលដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ ។ការមានឈ្មោះអាជីវកម្មមិនបែងចែកអង្គភាពអាជីវកម្មពីម្ចាស់ដែលមានន័យថាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលដែលកើតចេញពីអាជីវកម្ម។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មទទួលបានបំណុលម្ចាស់បំណុលអាចទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់។ រចនាសម្ពន្ធ័អាជីវកម្មមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអត្រាពន្ធសាជីវកម្មទេ។ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានជាប់អាករលើប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ពីអាជីវកម្ម។ពាក្យនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ផងដែរ (ប៉ុន្តែមិនមែនដោយមេធាវីឬដោយមន្រ្តីសាធារណៈ) ដើម្បីសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន។ ម៉្យាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនមួយជានីតិបុគ្គលដាច់ដោយឡែកហើយផ្តល់នូវការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់ក៏ដូចជាអត្រាពន្ធសាជីវកម្ម។ រចនាសម្ព័នរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពស្មុគស្មាញនិងចំណាយច្រើនក្នុងការរៀបចំប៉ុន្តែផ្តល់នូវការការពារនិងអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់។