របៀបរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់រូម(How to prepare consolidated Statement of Cash Flow)

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

លំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាចំនួនសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់និងសមមូលសាច់ប្រាក់ដែលផ្ទេរទៅក្នុងនិងក្រៅអាជីវកម្ម។ នៅកម្រិតមូលដ្ឋានបំផុតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតតម្លៃសម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនត្រូវបានកំណត់ដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់វិជ្ជមានឬកាន់តែពិសេសបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលវែង (FCF) ។ លំហូរសាច់ប្រាក់វិជ្ជមានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្ថែម ទុនបម្រុងសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬទូទាត់ការទូទាត់បំណុលនាពេលអនាគត។លំហូរសាច់ប្រាក់មានបីទម្រង់គឺប្រតិបត្តិការវិនិយោគនិងហិរញ្ញប្បទាន។លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការរួមមានសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបង្កើតដោយសកម្មភាពអាជីវកម្មសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន។លំហូរសាច់ប្រាក់វិនិយោគរួមបញ្ចូលទាំងការទិញទ្រព្យសម្បត្តិមូលធននិងការវិនិយោគក្នុងការបណ្តាក់ទុនអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។លំហូរសាច់ប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានរួមមានប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលទទួលបានពីការចេញបំណុលនិងមូលធនក៏ដូចជាការទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន។លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយសេរីដែលជាវិធានការណ៍មួយដែលប្រើជាទូទៅដោយអ្នកវិភាគដើម្បីវាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងឱ្យសាច់ប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើតបន្ទាប់ពីគណនេយ្យចំណាយលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រប្រតិបត្តិការនិងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដើមទុនរបស់ខ្លួន។