របៀបរៀបចំគំរោងព្យាករណ៏ផែនការថវិកាមេនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម(How to prepare/forecast master budget of Financial Statements for service company)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គំរោងព្យាករណ៏ថវិកានិងផែនការឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់របាយការណ៍៖

  1. ប្រាក់ចំណេញ ( Income Statement)
  2. តារាងតុល្យការ (Balance sheet)
  3. លំហូរសាច់ប្រាក់ ( cash flow)

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…