របៀបកត់ត្រាសន្និធិតាមរយៈកម្មវិធី QuickBooks ( How to Record Stock/ Inventory Using QuickBooks)

$3

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

សារពើភ័ណ្ឌគឺជាពាក្យសម្រាប់ទំនិញដែលមានសម្រាប់លក់និងវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតទំនិញដែលមានសម្រាប់លក់។ សារពើភ័ណ្ឌតំណាងឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតមួយនៃអាជីវកម្មពីព្រោះចំណូលនៃសន្និធិតំណាងឱ្យប្រភពចម្បងមួយនៃការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណូលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន។ សន្និធិគឺជាជួរនៃទំនិញឬទំនិញបញ្ចប់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងផលិតកម្មដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន។ សារពើភ័ណ្ឌត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យសកម្មបច្ចុប្បន្ននៅលើតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយវាបម្រើជាសតិបណ្ដោះអាសន្នរវាងការផលិតនិងការបំពេញតាមការបញ្ជាទិញ។ នៅពេលដែលទំនិញសារពើភ័ណ្ឌត្រូវបានលក់ការផ្ទេរថ្លៃដើមរបស់ខ្លួនទៅនឹងថ្លៃដើមនៃទំនិញដែលត្រូវបានលក់ (COGS) លើរបាយការណ៍លទ្ធផល។ សន្និធិអាចត្រូវបានគេវាយតម្លៃតាមវិធីបីយ៉ាង។ វិធីសាស្រ្តដំបូងគេទីមួយ (FIFO) និយាយថាថ្លៃដើមនៃទំនិញដែលបានលក់គឺផ្អែកលើថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើមដែលបានទិញដំបូងបំផុតខណៈពេលដែលការយកថ្លៃដើមនៃសន្និធិនៅសល់គឺផ្អែកលើថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើមដែលបានទិញចុងក្រោយ។ វិធីសាស្ត្រចុងក្រោយក្នុងការចេញដំបូង (LIFO) ចែងថាថ្លៃដើមនៃទំនិញដែលបានលក់ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រើថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើមដែលបានទិញចុងក្រោយ។

You may also like…