របៀបលុបបំបាត់ដំណើរការជាន់គ្នានិងការខ្ជះខ្ជាយក្នុងអាជីវកម្ម (How to Eliminate Duplicate Processes and Waste )

$4

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

ដំណើរការគឺជាស៊េរីឬសំណុំនៃសកម្មភាពដែលធ្វើអន្តរកម្មដើម្បីបង្កើតលទ្ធផល។ វាអាចកើតឡើងតែម្តងឬកើតឡើងដដែលៗឬតាមកាលកំណត់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…