គណនេយ្យសម្រាប់សំវិធានធន បំណុលជាយថាហេតុ និងទ្រព្យសកម្មជាយថាហេតុ ( Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets/ IAS 37 )

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្ដរជាតិ ៣៧៖ បទប្បញ្ញត្តិបំណុលជំពាក់និងទ្រព្យសម្បត្ដិជាកម្មសិទ្ធិឬអាយអាយអេស ៣៧ គឺជាស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ (IASB) ។ វាកំណត់ពីតម្រូវការគណនេយ្យនិងការបង្ហាញសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិបំណុលជាប់កាតព្វកិច្ចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានការលើកលែងជាច្រើន [1] បង្កើតគោលការណ៍សំខាន់ដែលការផ្តល់ត្រូវបានទទួលស្គាល់តែនៅពេលអង្គភាពមានទំនួលខុសត្រូវ។ [2]អាយអាយអេស ៣៧ ត្រូវបានចេញដំបូងដោយគណៈកម្មាធិការស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ដែលជំនួសដោយអាយអាយអេស ១០ ៈការសម្របសម្រួលនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីតារាងតុល្យការនិងត្រូវបានអនុម័តដោយអាយ។ អាយ។ អេសប៊ីនៅឆ្នាំ ២០០១ ។ វាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគណនេយ្យព្រោះវាត្រូវបានកំណត់ការប្រើប្រាស់បទប្បញ្ញត្តិកាត់បន្ថយការរំលោភបំពានរបស់ពួកគេដូចជាក្នុងករណីនៃការងូតទឹកធំ ៗ ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…