តើត្រូវចុះបញ្ជីនៅស្ថាប័នរដ្ឋណាខ្លះដើម្បីក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា (Registering Legal Restaurant to Comply with Cambodia)

$3

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ច្បាប់គឺជាប្រព័ន្ធនៃវិធានដែលត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តតាមរយៈស្ថាប័នសង្គមឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងឥរិយាបទជាមួយនឹងនិយមន័យច្បាស់លាស់របស់វាជាបញ្ហានៃការជជែកវែកញែកយូរអង្វែង។  វាត្រូវបានពិពណ៌នាផ្សេងៗគ្នាថាជាវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈយុត្តិធម៌។ច្បាប់ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិក្រុមឬដោយសមាជិកសភាតែមួយដែលជាលទ្ធផលបង្កើតជាលក្ខន្តិកៈ។ ដោយនាយកប្រតិបត្តិតាមរយៈក្រិត្យនិងបទបញ្ជា ឬបង្កើតដោយចៅក្រមតាមរយៈគំរូដែលជាទូទៅនៅក្នុងយុត្តាធិការនៃច្បាប់ទូទៅ។ បុគ្គលឯកជនអាចបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលដែលប្រកាន់យកមធ្យោបាយជំនួសនៃការដោះស្រាយវិវាទទៅតុលាការតាមស្តង់ដារ។ ការបង្កើតច្បាប់ដោយខ្លួនឯងអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងតាកហើយសិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងនោះ។ ច្បាប់នេះកំណត់ពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្រ្តនិងសង្គមតាមវិធីផ្សេងៗគ្នានិងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…