ការគ្រប់គ្រងគណនីដែលត្រូវបង់ (Managing accounts payable /AP)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គណនីត្រូវបង់ (អេភី) គឺជាប្រាក់ដែលអាជីវកម្មជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញថាជាការទទួលខុសត្រូវលើតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វាខុសគ្នាពីការកត់ចំណាំបំណុលដែលត្រូវសងដែលជាបំណុលដែលបង្កើតដោយឯកសារឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់គណនីដែលត្រូវបង់ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅគណនីដែលត្រូវទូទាត់នៅពេលដែលវិក្កយបត្រត្រូវបានទូទាត់សម្រាប់ការទូទាត់។ ប័ណ្ណទូទាត់ឬប័ណ្ណទូទាត់មានន័យថាវិក្កយបត្រត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការទូទាត់ហើយត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅប៊្លុកហ្គឺរឬអេសប៊ីបប៊ែលជាការទទួលខុសត្រូវឬបើកចំហដោយសារតែវាមិនត្រូវបានបង់។ ការទូទាត់ជារឿយ ៗ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មការទូទាត់សម្រាប់ការទិញទំនិញរូបវ័ន្តដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិងចំណាយដែលអាចទូទាត់បានសម្រាប់ការទិញទំនិញឬសេវាកម្មដែលផុតកំណត់។ ឧទាហរណ៍ទូទៅនៃការចំណាយចំណាយគឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការធ្វើដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ អេភីគឺជាទម្រង់នៃឥណទានដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ពួកគេដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង់ប្រាក់សម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានទទួលរួចហើយ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…