របៀបកត់ត្រាគណនេយ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទិញលក់ទំនិញដោយប្រើកម្មវិធី QuickBooks( Accounting for Merchandising Company Using QuickBooks )

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គណនេយ្យគឺជាការវាស់វែងដំណើរការនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុអំពីអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច [១] [២] ដូចជាអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្ម។ គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេហៅថា “ភាសានៃអាជីវកម្ម” [៣] វាស់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គភាពនិងបង្ហាញព័ត៌មាននេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរួមមានវិនិយោគិនម្ចាស់បំណុលម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងនិងនិយ័តករ។ [៤] អ្នកអនុវត្តគណនេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនេយ្យករ។ ពាក្យ “គណនេយ្យ” និង “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រូវបានគេប្រើជាសទិសន័យ។គណនេយ្យអាចត្រូវបានបែងចែកជាវិស័យជាច្រើនរួមមានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យគ្រប់គ្រងសវនកម្មខាងក្រៅគណនេយ្យពន្ធនិងគណនេយ្យចំណាយ។ [៥] [៦] ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគណនេយ្យត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រមុខងារគណនេយ្យនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ។ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុផ្តោតលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការមួយដែលរួមមានការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខាងក្រៅដូចជាវិនិយោគិននិយ័តករនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

Vendor Information

  • Store Name: Buy Khmer Book
  • Vendor: Buy Khmer Book
  • Address:
  • 5.00 5.00 rating from 2 Ask Questions

You may also like…