ដំណើរការនៃការទិញទំនិញឬសេវានិង​ដំណើរការមុននឹងទូទាត់លុយទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់(Purchasing Process and Payment Process Before Paying To supplier)

$6

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ការទិញគឺជាដំណើរការដែលអាជីវកម្មឬអង្គភាពប្រើដើម្បីទទួលបានទំនិញឬសេវាកម្មដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន។ ទោះបីជាមានអង្គការជាច្រើនដែលព្យាយាមកំណត់ស្តង់ដារក្នុងដំណើរការទិញក៏ដោយដំណើរការអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងរវាងអង្គការ។ការទិញគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការលទ្ធកម្មកាន់តែទូលំទូលាយដែលជាទូទៅរួមបញ្ចូលទាំងការពន្លឿនគុណភាពអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូននិងការដឹកជញ្ចូន។ អ្នកគ្រប់គ្រង / នាយកនិងការទិញនិងនាយកផ្នែកលទ្ធកម្មណែនាំនូវនីតិវិធីនិងស្តង់ដារនៃការទទួលបានរបស់អង្គការ។ អង្គការភាគច្រើនប្រើការត្រួតពិនិត្យបីផ្លូវជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្មវិធីទិញរបស់ពួកគេ [ត្រូវការអំណះអំណាង] ។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងនាយកដ្ឋានចំនួនបីនៅក្នុងអង្គការដែលបានបញ្ចប់ផ្នែកដាច់ដោយឡែកនៃដំណើរការនៃការទទួលបាន។ នាយកដ្ឋានទាំងបីមិនរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដូចគ្នាដើម្បីការពារការអនុវត្តមិនមានក្រមសីលធម៌និងផ្តល់ភាពជឿជាក់ដល់ដំណើរការនេះទេ។ នាយកដ្ឋានទាំងនេះអាចជាការទិញទទួលនិងគណនេយ្យដែលអាចបង់បាន។ ឬវិស្វកម្មការទិញនិងគណនេយ្យដែលត្រូវបង់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រការទិញនិងគណនេយ្យត្រូវបង់។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…