ការព្យាករណ៏គំរោងថវិកាដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Continuous/rolling Budgeting (Prepare budget using Continuous/rolling Budgeting )

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ថវិការំកិលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបន្ថែមរយៈពេលថវិកាថ្មីព្រោះរយៈពេលថវិកាថ្មីៗត្រូវបានបញ្ចប់។ ដូច្នេះថវិការំកិលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកបន្ថែមនៃគំរូថវិកាដែលមានស្រាប់។ តាមរយៈការធ្វើបែបនេះអាជីវកម្មតែងតែមានថវិកាដែលពង្រីកមួយឆ្នាំទៅអនាគត។ថវិការំកិលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឱ្យបានច្រើនជាងករណីដែលក្រុមហ៊ុនផលិតថវិកាឋិតិវន្តរយៈពេលមួយឆ្នាំព្រោះសកម្មភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថវិកាខ្លះឥឡូវត្រូវធ្វើម្តងទៀតរៀងរាល់ខែ។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនប្រើថវិកាចូលរួមដើម្បីបង្កើតថវិការបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរំកិលពេលវេលាបុគ្គលិកសរុបដែលត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺមានច្រើន។ ដូច្នេះវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រទំនោរទៅរកថវិការរំកិលដែលមានមនុស្សតិចជាងមុនចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ។ វិធីសាស្រ្តនេះមានគុណសម្បត្តិក្នុងការឱ្យមនុស្សម្នាក់ចូលរួមជានិច្ចទៅនឹងគំរូថវិកានិងកែប្រែការសន្មត់ថវិកាសម្រាប់រយៈពេលចុងក្រោយនៃថវិកា។

You may also like…