ការបង្ហាញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Presentation of Financial Statements / IAS 1)

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិទី ១ ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬអាយអាយអាយ ១ គឺជាស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ។ [1] វាបង្ហាញពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ [2] និងដាក់ចេញនូវតម្រូវការអប្បបរមានៃមាតិការបស់ពួកគេ។ វាអាចអនុវត្តបានចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគោលបំណងទូទៅទាំងអស់ដែលផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFRS) ។ អាយអាយអេស ១ ត្រូវបានចេញដោយគណៈកម្មាធិការស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយជំនួសឱ្យស្តង់ដារចំនួន ៣ ស្តីពីតម្រូវការបង្ហាញនិងបទបង្ហាញ [១] និងជាស្តង់ដារគណនេយ្យដ៏ទូលំទូលាយដំបូងគេក្នុងការដោះស្រាយបទបង្ហាញនៃស្តង់ដារហិរញ្ញវត្ថុ។ វាត្រូវបានអនុម័តដោយ IASB ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ [១] ហើយនៅឆ្នាំ ២០១២ ស្តង់ដារត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១១ ។ វិសោធនកម្មទាំងនេះមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១២។ អាយ។ អេ។ អាយ។ ១ កំណត់គោលបំណងនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អង្គភាពនិងចាត់ថ្នាក់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជាទ្រព្យសកម្មបំណុលចំណូល។ និងការចំណាយការចូលរួមវិភាគទាននិងចែកចាយទៅម្ចាស់និងលំហូរសាច់ប្រាក់។

You may also like…