គំរូប័ណ្ណសំណង ( Reimbursement Note Form / Template )

$2

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

សំណងគឺជាសកម្មភាពនៃការទូទាត់សងនរណាម្នាក់ចំពោះការចំណាយចេញពីហោប៉ៅដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយ។ ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអាចផ្តល់សំណងដល់និយោជិកឬមន្រ្តីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់និងសមហេតុផល។ នៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក [3] [3] ការចំណាយទាំងនេះអាចត្រូវបានដកចេញពីពន្ធដោយអង្គការហើយចាត់ទុកជាប្រាក់ចំណូលដែលមិនមានសម្រាប់អ្នកទទួលប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌត្រូវមាន។ ច្បាប់ចក្រភពអង់គ្លេសផ្តល់ការកាត់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការចិញ្ចឹមជីវិត។ សំណងក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការថែទាំថ្ងៃទូរស័ព្ទចល័តវេជ្ជសាស្ត្រឬការចំណាយអប់រំដែលបានកំណត់ដោយអ្នកបង់ប្រាក់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរសាកលវិទ្យាល័យសន្និសិទសិក្សាឬសន្និសិទអាជីវកម្មអាចទូទាត់ចំណាយរបស់វាគ្មិនដែលបានអញ្ជើញឬអ្នកចូលរួម។សំណងក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងការធានារ៉ាប់រងផងដែរនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបង់ដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកកាន់គោលនយោបាយឬភាគីផ្សេងទៀត។

What Is Reimbursement?
Reimbursement is compensation paid by an organization for out-of-pocket expenses incurred or overpayment made by an employee, customer, or another party. Reimbursement of business expenses, insurance costs, and overpaid taxes are common examples. reimbursement is not subject to taxation

Vendor Information

  • Store Name: Buy Khmer Book
  • Vendor: Buy Khmer Book
  • Address:
  • 5.00 5.00 rating from 2 Ask Questions

You may also like…