ការលាតត្រដាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា (Related Party Disclosure / IAS 24)

$9

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

គោលបំណងនៃអាយអាយអេស ២៤ គឺដើម្បីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាពមានការបង្ហាញដែលចាំបាច់ដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រាក់ចំណេញឬការបាត់បង់របស់ខ្លួនអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយអត្ថិភាពនៃភាគីពាក់ព័ន្ធនិងដោយប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្យលេចធ្លោរួមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្ត ជាមួយពិធីជប់លៀងបែបនេះ។ពិធីជប់លៀងដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាបុគ្គលឬអង្គភាពដែលទាក់ទងនឹងអង្គភាពរាយការណ៍៖មនុស្សម្នាក់ឬសមាជិកជិតស្និទ្ធនៃគ្រួសាររបស់បុគ្គលនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពរាយការណ៍ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាឬមានឥទ្ធិពលលើអង្គភាពឬជាសមាជិកនៃបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់ខ្លួន។អង្គភាពមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពរាយការណ៍ប្រសិនបើស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតវាជាមាតាឬបិតាបុត្រសម្ព័ន្ធបុត្រសម្ព័ន្ធសហការឬក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានៃអង្គភាពរាយការណ៍ឬវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងរួមគ្នាឬមានឥទ្ធិពលឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលម្នាក់ ដែលជាគណបក្សដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រតិបត្តិការគណបក្សដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាការផ្ទេរធនធានសេវាកម្មឬកាតព្វកិច្ចរវាងអង្គភាពរាយការណ៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយមិនគិតពីថ្លៃសេវា។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…