ចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងឬថ្លៃដើម និង ចំណាយបន្ថែមនៃមួយឯកតា ( Relevant Costs​ and Marginal Costing)

$5

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

នៅក្នុងផលិតកម្មការស្រាវជ្រាវការលក់រាយនិងគណនេយ្យការចំណាយគឺជាតម្លៃនៃប្រាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតអ្វីមួយឬផ្តល់សេវាកម្មហើយដូច្នេះមិនមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៀតទេ។ នៅក្នុងអាជីវកម្មការចំណាយអាចជាការទិញមួយក្នុងករណីដែលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយដើម្បីទទួលបានវាត្រូវបានរាប់ជាថ្លៃដើម។ ក្នុងករណីនេះលុយគឺជាធាតុបញ្ចូលដែលបានបាត់បង់ដើម្បីទទួលបានរបស់របរ។ ថ្លៃដើមនៃការទិញនេះអាចជាផលបូកនៃថ្លៃដើមផលិតកម្មដែលកើតឡើងដោយអ្នកផលិតដើមនិងថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដែលកើតឡើងដោយអ្នកទិញលើសនិងតម្លៃដែលបង់ឱ្យអ្នកផលិត។ ជាធម្មតាតម្លៃក៏រួមបញ្ចូលទាំងការសម្គាល់ប្រាក់ចំណេញលើថ្លៃដើមផលិតកម្មផងដែរ។ទូទៅជាងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការចំណាយគឺជាម៉ែត្រដែលត្រូវបានសរុបជាលទ្ធផលនៃដំណើរការមួយឬជាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្រាប់លទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្ត។ [1] ការចំណាយគឺជាម៉ែត្រដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគំរូគំរូដែលបានអនុវត្តចំពោះដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច។ការចំណាយ (pl ។ ) ជារឿយៗត្រូវបានពិពណ៌នាបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើពេលវេលានិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។

You may also like…